Biologian perusopintojen tenttikysymyksiä

BIOLOGIAN PERUSOPINNOT 2005-2006 ETEENPÄIN

EKOL1001 Ekologian perusteet

28.10.2005

1. (Norrdahl) Miksi logistisen kasvun mallia pidetään parempana populaation kasvun kuvaajana kuin eksponentiaalisen kasvun mallia?

2. (Sarvala)
a) Mitä tarkoitetaan ekologisella sukkessiolla? Kuvaa lyhyesti ilmiötä.
b) Mitkä ovat ekologisen energiabudjetin osatekijät?

3. (Oksanen) Oletettu lähtökohtatilanne: Kohdemaassasi (-alueellasi) on vallassa hallitus (aluehallinto), joka on ekologisesti kestävän resurssien käytön ja ekoturismin avulla onnistunut nopeasti kohottamaan väestön elintasoa. Vaalit ovat edessä. Haastajana on populistipuolue, joka lupaa nopeuttaa taloudellista kehitystä todella raskaan ja ympäristölle tuhoisan luonnonvarojen riistokäytön avulla. Mielipidetutkimukset lupaavat populisteille vaalivoittoa. Onnekseen hallituspuolueen vaalistrategit huomaavat, että ekoturistien joukossa on opiskelijoita eräästä kansainvälistä huippua edustavasta yliopistosta (=TY). Nämä kutsutaan hätiin. Jotain konkreettisia tuotteita tuottavaa luonnon hyväksikäytön muotoa on taktisista syistä tehostettava roimasti. Mikä tämä voisi olla? Perustele valintasi ekologisesti ja hahmottele tämän luonnonvaran käyttöstrategia.

Voit olettaa että antarktiset vedet on tässä vaiheessa jaettu; pääosa on annettu näihin merialueisiin rajoittuville valtioille (Uusi Seelanti, Australia, Madagaskar, E-Afrikka, Argentiina ja Chile)

4. (Hakkarainen)
Selitä lyhyesti:
a) spermakilpailu
b) pullonkaulaefekti

5. (Ruokolainen)
a) Mitä on parsimonia ja miten se liittyy lajien polveutumisen rekonstruointiin?
b) Elämän perusjako on jako kolmeen: bakteerit, arkit ja aitotumaiset. Mainitse yksi sellainen piirre, joka on sama arkeille ja bakteereille, mutta eri aitotumaisille. Mainitse myös yksi sellainen piirre, joka on yhteinen arkeille ja aitotumaisille, mutta eri bakteereille. Bonuspisteitä saat, jos osaat sanoa piirteen, jota ei ole arkeilla, mutta on sekä bakteereille että aitotumaisilla.

BIOL1201 Eläinfysiologian perusteet

20.02.2006, M. Nikinmaa

Mitä ovat a) aktivaatioenergia, b)allosteerinen reulaatio ja c) kompetitiivinen inhibitio
Haimaneste ja sappineste erittyvät ohutsuolen alkuosaan. Mitä tehtäviä niillä on ja mitkä aineet näitä tehtäviä hoitavat?
Kuvaa sydämen lyöntisyklin vaiheet.Mikä sykkeen synnyttää ja miten impulssi leviää?
Kuvaa 1) vesiliukoisen ja 2) rasvaliukoisen hormonin solutason vaikutuksien periaatteet

BIOL1301 Genetiikan perusteet

16.1.2006, Seppo Nokkala

Transkriptio
Bakteriofagien lisääntyminen
Päätyövaiheet kloonattaessa DNA-alueita bakteerien plasmidiin.
Selitä/kuvaa lyhyesti

alleeli
siRNA
proto-onkogeeni
voimistaja- eli "enhancer"-alue
transformaatio

19.12.2005, Seppo Nokkala

DNA:n replikoituminen
Retrovirusten lisääntyminen
DNA-alueiden monistaminen
Selitä/kuvaa lyhyesti

MPF
lokus
nondisjunktio
miRNA
homeoottiset geenit

BIOL1401 Kasvifysiologian perusteet, luennot ja harjoitustyöt, 3 ov

21.12.2005

Luennot+kirja (Campbell&Reece)
Kasvien sekundaarinen kasvu
Auksiini- ja sytokiniini-hormonien vaikutukset kasvisolun kasvuun ja erilaistumiseen
Selitä ATP:n synteesi-mekanismi sekä fotosynteesissä että mitokondrion elektroninsiirtoketjussa
Selitä lyhyesti, mitä seuraavat termit tarkoittavat:

Kasvien mikroravinteet
Vesipotentiaali
Pigmenttimolekyylin valon absorptio
Kloroplastin strooma

BIOL2030 Kehitysgenetiikka ja evoluutio

28.4.2006, Seppo Nokkala

Homeoottiset geenit
Neuro-ektodermin erilaistuminen banaanikärpäsellä
Lateraali-inhibitio
Kuvaa/selitä lyhyesti

kehitysgeneettinen lokero
parasegmentti
hemisegmentti
synsytiaalinen blastodermi
poolisolut (embryogeneesin aikana)

BIOLOGIAN PERUSOPINNOT ENNEN 2005-2006

EKOL1000 Ekologian ja evoluutiobiologian perusteet, 3 ov

23.10.2003, Norrdahl, Sarvala & Hakkarainen

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa eliön levinneisyyteen? (Norrdahl)
a) Selitä avainlaji ja niiden merkitys eliöyhteisölle
b) hiilen kierto ja sen merkitys ilmastomuutosessa (Sarvala)
Selitä suuntaava valinta. Anna esimerkki. (Hakkarainen)

17.10.2002, Norrdahl, Sarvala, Hinneri & Jormalainen

Populaation levintää (dispersio) selittävät tekijät?
Hiilen kierto maapallolla ja sen yhteydet ilmastonmuutokseen
Tammivyöhykkeen jalopuumetsän, esim. Ruissalon tammikon, kasvilajiston monimuotoisuutta selittävät tekijät
Mitkä ovat tärkeimmät evoluutiomekanismit? Kuvaa lyhyesti kukin mekanismi ja sen merkitys evolutiivisessa muutoksessa?

6.11.2000, Veijo Jormalainen, Jouko Sarvala, Sakari Hinneri

Ekologia: Populaation eksponentiaalinen ja logistinen kasvu
Evoluutiobiologian perusteet: Mitkä ovat tärkeimmät evoluutiomekanismit? Kuvaa kukin mekanismi muutamlla lauseella.
Hiilen kierto maapallolla ja sen yhteydet ilmastonmuutokseen
Määrittele lyhyesti (parilla rivillä) 
a)ekologinen energiabudjetti 
b)nettoperustuotanto 
c)ekologinen tehokkuus (ecological efficiency)
Tammimetsän (esim. Ruissalo) lajiston monimuotoisuutta selittävät tekijät

 

BDIV1014 Systematiikan ja biodiversiteettitutkimuksen perusteet, 3 ov

06.11.2003

Määrittele eläin. Onko pesusieni kasvi vai eläin?
Biodiversiteettisopimus
Siemenkasvien luokittelu ja eri siemenkasviryhmien pääpiirteet
a) Miksi eläinmuseossa on kassakaappeja? Kerro lyhyesti niiden sisällöstä.
b) Mitä tarkoittaa tieteellisen nimen auktori tai auktorit?
c) Mitä tarkoittaa epifyyttisyys?
d) Mikä on GEF?
e) Missä sporopolleniinia esiintyy ja miksi se on tärkeä aine?

ELFY8004-8005 Eläinfysiologian perusteet, 3 ov

ELFY8004 Eläinfysiologian perusteet, luennot, 1,5 ov

Joulukuu(?) 2005

Vastaa kaikkiin kysymyksiin

Kuvaa natrium-kaliumpumpun toiminta pääpiirteissään. Onko pumpun toiminta sähköisesti neutraalia vai elektrogeenistä? Mihin pumppua tarvitaan?
Mikä on aktiopotentiaali ja miten se syntyy?
Kuvaa esimerkein vastavirtaperiaatteen käyttöä fysiologisessa säätelyssä
Mitä tapahtuu soluvälitteisessä immuniteetissä, kun elimistö kohtaa antigeenin ensimmäistä kertaa? Entä silloin, kun antigeeni kohdataan myöhemmin?

03.12.2004

Vastaa kaikkiin kysymyksiin siten, että kysymykset 1 ja 2 ja toisaalta 3 ja 4 ovat yhdessä

Soluliitokset, niiden ominaisuudet ja tehtävät
Miksi solukalvostot ovat niin vankkoja rakenteita? Selitä mitkä kemialliset rakenneosat tekevät solukalvoista dynaamisia ja muokkailtavia mutta samalla kertaa läpäisemättömiä.
Kuvaa esimerkein, miten takaisinkytkentää (negative feedback) käytetään hyväksi fysiologisessa säätelyssä
a. Allergiat ja niiden syntymekanismit
b. Kalsiumin merkitys lihaksen toiminnassa

19.1.2004

a) Miten allerginen reaktio syntyy?
b) Typpijätteiden eritys selkärankaisissa. Miten elinympäristö vaikuttaa eritettäviin aineisiin?
a) Voidaanko sappirakko poistaa ihmiseltä ilman, että siitä seuraa vakavia häiriöitä ruuansulatusessa? Perustele vastauksesi ja kuvaa, millaisia haittoja sappirakon poistosta seuraa.
b) Miten elimistö suojaa omia kudoksiaan ruuansulatusentsyymien hajottavalta vaikutukselta?
Lysysomien muodostuminen ja tehtävät.

28.11.2003

Selosta solun tukirangan koostumus ja tehtävät.
a)Kuvaa virtsan väkevöitymisen periaate.
b)Kuvaa veren hyytymisen mekanismi.
Synaptinen välitys ja lihassolun supistusmekanismi.

2.12.2002

Solun tukirangan eri komponentit ja niiden tehtävät.
Kuvaa esimerkkejä käyttäen, miten vastavirtaperiaatetta (conter current exchange) käytetään hyväksi eläinten toiminnassa.
Kemiallisen signaloinnin (chemical signals) ja neuraalisen signaloinnin (neural signals) keskeisimmät erot.
Ihmisen ohutsuolen rakenne (anatominen ja histologinen) ja ravintoaineiden imeytyminen ohutsuolesta.

8.12.2000, Mikko Nikinmaa, Jorma Paranko, Helka Julku

a) Kerro esimerkein, miten vastavirtaperiaatetta (counter-current exchance) käytetään hyväksi elintoimintojen säätelyssä. 
b) Sydämen lyöntirytmi ja sen säätely - kuvaa mitä tapahtuu lyöntisyklin eri vaiheissa
Näköaistimuksen syntymekanismi
a) Ravintoaineiden imeytyminen 
b) Ruuansulatuksen hormonaalinen säätely

ELFY8005 Eläinfysiologian perusteet, harjoitustyöt

8.12.1999, Helka Julku

Sympaattisen ja parasympaattisen hermoston osuus suoliston toiminnan säätelyssä
Piirrä ja nimeä rakenteet kurssilla mikroskopoitujen preparaattien perusteella seuraavista kudoksista: epiteeli, poikkijuovainen lihas, hermon poikkileikkaus, luukudos, rustokudos
Luustolihaksen supistuminen 
a) perusmekanismi 
b) supistusvoimaan vaikuttavat tekijät

GENE4916 Genetiikan perusteet

2004, S. Nokkala

DNA:n replikoituminen
Mitoottinen solusykli
Fagien lyyttinen ja lysogeeninen sykli
Selitä lyhyesti:
a) Telomeeri
b) Transformaatio
c) Crossing-over

29.11.2004

Eukaryoottisolussa tavattavat RNA-tyypit ja niiden tehtävät
Eukaryoottigeenin rakenne
Yksilönkehityksen varhaisvaiheita ohjaavien geenien hierarkia, esimerkkinä banaanikärpänen (Drosophila melanogaster)
Määrittele/kuvaa lyhyesti
a. operoni
b. testiristeytys
c. okazagin fragmentti

24.11.2003 Petter Portin

Mitkä ovat mitoosin ja meioosin peruserot?
Miten käsitteet kiasma ja crossing-over suhtautuvat toisiinsa?
Miten käsitteet kytkentäryhmä ja kromosomi suhtautuvat toisiinsa?
Mitä tarkoitetaan geneettisen koodin a)yksiselitteisyydellä,b)degeneroituneisuudella ja c)universaalisuudella?

25.11.2002 Petter Portin 

Kirjoita lyhyesti, selkeästi ja ytimekkäästi.

Mitkä ovat meioosin päämäärät?
Mikä on periytymisen kromosomiteoria?
Miten käsitteet geneettinen koodi ja geneettinen informaatio eroavat toisistaan?
Miten geenitoiminnan säätely poikkeaa esitumaisilla (prokaryoottisilla) ja aitotumaisilla (eukaryoottisilla) organismeilla?

18.12.2000 Petter Portin

Erääseen perheeseen oli syntynyt perätysten viisi tytärtä. Mikä on todennäköisyys, että seuraava lapsi on poika?
Mitä tarkoitetaan geneettisen koodin degeneroituneisuudella?
Millaisia eri RNA-molekyylejä toimii proteiinisynteesissä ja mitkä ovat niiden tehtävät?
Piirrä tyypillinen sukupuu, joka kuvaa resessiivistä sukupuoleen kytkeytynyttä periytymistä ihmisellä?

27.11.2000 Petter Portin

Ihmisen kromosomistoon muodostuu meioosissa keskimäärin 53,7 kiasmaa. Mikä on ihmisen kytkentäryhmien yhteinen karttapituus?
Mitä tarkoitetaan geneettisen koodin universaalisuudella?
Mikä on perusero negatiivisesti säädellyn indusoituvan ja negatiivisesti säädellyn repressoituvan operonin toiminnan säätelyssä?
Mitä tarkoitetaan penetranssilla ja mitä ekspressiviteetillä?

GENE4916 Genetiikan perusteet, harjoitukset, 1,5 ov

07.12.2004

Tentin kysymyspaperi on Word-tiedostona luettavissa täältä

09.12.2003

Tentin kysymyspaperi on Word-tiedostona luettavissa täältä

02.12.2002 

Vastaa lyhyesti!

Mitkä ovat mitoosin ja meioosin keskeiset erot? Piirrä kaavakuva a) mitoosin metafaasista ja b) meioosin ensimmäisestä anafaasista, kun 2n = 8 + X0. Mitoosin ja meioosin yksityiskohtaista kulkua ei tarvitse selittää.
Oletetaan, että geenit a, b ja c sijaitsevat samassa kytkentäryhmässä 10 cM:n päässä toisistaa. Jos koinsidenssikerroin on 0, kuinka suuri osuus risteytyksen abc/+++ x abc/abc jälkeläisistä on parentaalisia? I=1-k
a) Mitä eroa on Sordaria brevicollis-kotelosienen askusten I ja II jaon segregaatiotyypeillä? Miksi tetradianalyysi on vaivattomampaa kotelosienellä kuin esimerkiksi banaanikärpäsellä tai hiirellä? 
b) Isomummo Heljä on terve, mutta hänen isänsä sairasti sukupuoleen kytkeytynyttä sairautta. Millä todennäköisyydellä Heljän pojan tyttären tuleva lapsi sairastaa tätä samaa sairautta? Millä todennäköisyydellä Heljän siskon tyttären tytär on sairauden kantaja? Kaikki henkilöt Heljän isää lukuunottamatta ovat fenotyypiltään terveitä. Piirrä sukupuu.
Selitä lyhyesti seuraavat termit 
a. konjugaatio
b. rekombinaatiofrekvenssi
c. dyadi
d. testiristeytys
e. epistasia
f. tumasukkula
g. kolksiini
h. interferenssi
i. senttimorgani

6.5.2002, Christina Nokkala

Tentin alkuperäinen kysymyspaperi (Word-tiedostona) luettavissa täältä

22.1.2001

Tehtävänäsi on selvittää geenien a ja b sijoittuminen kromosomistoon. Käytettävänäsi ovat homotsygootti kanta a b ja villikanta ++. Minkälaiset risteytykset teet ja minkälaisia johtopäätöksiä voit tehdä risteytystuloksista?
Banaanikärpäsellä geenit yellow (y), cut (ct) ja vermilion (v) sijaitsevat x-kromosomissa. Kaikkien geenien suhteen heterotrygoottisia naaraita risteytettiin kolmoismutanttien koiraiden kanssa. Saatiin seuraavanlainen jälkeläistö: 2189 +, 82 ct, 317 y ct, 368 v, 1945 y ct v, 737 y, 78 y v, 720 ct v 
a) kirjoita risteytyksen kaava. 
b) Laske geenien väliset etäisyydet. 
c) Esiintyykö laitimmaisten geenien rajoittamalla alueella interferenssiä?
Valkoapilan eri kannat poikkeavat toisistaan lehtien syanidipitoisuuden suhteen, toisissa kannoissa pitoisuus on korkea, toisissa matala. Risteytettäessä keskennään kahta puhdasrotuista matalasyanidi-kantaa ovat kaikki F1-polven yksilöt korkeasyanidipitoisa. Kun näitä edelleen risteytetään keskenään, saadaan F2-polvessa korkeasyanidipitoisia ja matalasyanidipitoisia jälkeläisiä suhteessa 9:7. Miten tulos on selitettävissä?
Esitä piirroksin 
a) gooniomitoosin metafaasi 
b) meioosin I metafaasi 
c) meioosin II metafaasi eliöltä, jonka 2n=6 ja jonka kaikki kromosomit ovat metasentrisiä.

13.12.2000

Banaanikärpäsellä geeni "curled" (cu) aiheuttaa ylös päin käyristyvät siivet ja geeni "bordeaux" (bo) viininpunaisen silmänvärin. Määritä seuraavien F1-polven jälkeläistöjen fenotyyppijakaumien perusteella P-polvessa risteytettyjen yksilöiden genotyypit: 
a) n:v illi k: bo 
b) n: 3/4 villi, 1/4 cu k: 3/4 villi, 1/4 cu 
c) n: 1/2 villi, 1/2 bo k: 1/2 villi, 1/2 bo 
d) n: villi k: 1/2 villi, 1/2 bo 
e) n: 3/4 villi, 1/4 cu k: 3/8 villi, 3/8 bo, 1/8 cu, 1/8 bo cu 
f) n: 1/4 villi, 1/4 cu, 1/4 bo, 1/4 bo cu k: 1/4 villi, 1/4 cu, 1/4 bo, 1/4 bo cu
Banaanikärpäsellä geeni "narrow" (nw) saa aikaan kapeat siivet, chubby (ch) lyhyen ja tanakan ruumiin ja "orange" (or) oranssin silmänvärin. Kaikki geenit sijaitsevat kakkoskromosomissa. Trihybridin naaraan testiristeytyksessä saatiin seuraavanlainen jälkeläistö: 115 ch or, 1053 or, 39 ch, 308 ch nw or, 319 +, 1012 ch nw, 33 nw or, 121 nw. 
a) Kirjoita risteytyksen kaava 
b) Laske geenien väliset etäisyydet 
c) Paljonko saataisiin kaksinkertaisia crossing over -yksilöitä, jos koinsidenssikerroin olisi 0,6?
Kun homotsygoottisia keltaisia rottia risteytetään homotsygoottisten mustien rottien kanssa, ovat kaikki F1-polven yksilöt harmaita. Eräässä tapauksessa, kun risteytettiin F1-yksilöitä keskenään, saatiin jälkeläistö, jossa oli 10 keltaista, 28 harmaata, 2 kermanväristä ja 8 mustaa yksilöä. 
a) Minkälaisesta periytymistavasta on kyse? 
b) Esitä P-polven, F1-polven ja F2-polven fenotyyppejä vastaavat genotyypit käyttäen soveliaita geenisymboleja. 
c) Jos F1-hybridejä risteytetään väriltään mustan P-polven edustajan kanssa, paljonko 50 jälkeläisen joukossa odotetaan olevan keltaisia ja paljonko mustia jälkeläisiä?
Esitä piirroksin 
a) gooniomitoosin metafaasi 
b) meioosin I metafaasi 
c) meioosin II metafaasi eliöltä, jonka 2n=8+x0 ja jonka kaikki kromosomit ovat metasentrisiä.

KAFY4578-4587 Kasvifysiologian ja molekyylibiologian perusteet, 3 ov

KAFY4578 Kasvifysiologian perusteet, luennot ja harjoitustyöt, 3 ov

13.12.2004

Luennot+kirja:

Yhdisteiden passiivinen kuljetus solukalvojen läpi
Kasvien sekundaarinen kasvu.
Selitä ATP:n synteesi-mekanismi sekä fotosynteesissä että mitokondrion elektroninsiirtoketjussa. 

Kasvifysiologian harjoitustyöt:
Haluat valmistaa ravintoalustan havainnollistaaksesi, kuinka perunan mukulan solukkoa saadaan erilaistumaan versoksi: miten valmistat ravintoliuoksen? Mikä merkitys ravintoliuoksen eri aineosilla on solukkoviljelyssä? 

Kasvianatomian harjoitustyöt:
Vastaa erillisellä paperilla oleviin kysymyksiin.

23.02.2004

Luennot+kirja:

Kasvien soluseinän rakenne ja tehtävät.
Kasvien sekundaarinen kasvu.
Selitä aerobisen hengityksen päätapahtumat. 

Kasvifysiologian harjoitustyöt:
a) Mitä fotosynteesin osaa tutkitaan happielektrodin avulla?
b) Mitä fotosynteesin osaa mitataan infrapunakaasuanalysaattorilla? c) Mitä tarkoitetaan fotosynteesin aktiospektrillä? 

Kasvianatomian harjoitustyöt:
Vastaa erillisellä paperilla oleviin kysymyksiin.

15.12.2003

Luennot+kirja:

Veden haihdutuksen säätely kasveissa.
Auksiini- ja sytokiniini-hormonien vaikutus kasvien kehtitykseen ja kasvuun.
Fotosynteesin valoreaktioiden perustapahtumat. 

Kasvifysiologian harjoitustyöt:
a) Miten steriloit perunan mukulan solukkoviljelyä varten? Kerro myös laminaarityöskentelyn pääperiaatteet, joilla materiaali pidetään steriilinä.
b) Liebigin minimilaki kasvien ravintotaloudessa. Miten sitä voidaan tutkia ja mitä asioita ravinteista tulos meille kertoo? 

Kasvianatomian harjoitustyöt:
Vastaa erillisellä paperilla oleviin kysymyksiin.

13.02.2002

Luennot + kirja:

Kasvien sekundaarinen kasvu
Auksiini- ja sytokiniini-hormonien vaikutus kasvisolun kasvuun ja erilaistumiseen
Selitä ATP:n synteesimekansimi sekä fotosynteesisää että mitokondrion elektroninsiiroketjussa

Kasvifysiologian harjoitustyöt:

a) Paljonko otat 5M sakkaroosiliuosta, kun tarvitset työssäsi litran 500 mM:sta sakkaroosiliuosta? Laita laskuvaiheet paperille. 
b) Auringonkukilla testattiin erilaisia ravinteiden puutostiloja. Mitkä ovat raudan puutosoireet ja miksi ne syntyvät?

Kasvianatomian harjoitustyöt:

Vastaa erillisellä paperilla oleviin kysymyksiin (ei löytynyt...)

15.12.2000

Luennot+kirja

Kasvin soluseinän rakenne ja tehtävät
Veden kuljetus kasvin juuresta lehtiin: kuljetussolukot ja vettä kuljettavat voimat
Fotosynteesin valoreaktioiden perustapahtumat

Kasvifysiologian harjoitustyöt

Kasvin fotosynteesinopeutta voidaan mitata seuraamalla lehdistä vapautuvan hapen tai lehtien kuluttaman hiilidioksidin määrää.
Mitä mitattiin infrapunakaasuanalysaattorilla, ja mihin laitteen tominta perustuu?