Ekologia, taksonomia ja biodiversiteettitutkimus, tenttikysymykset

EKOLOGIA, TAKSONOMIA JA BIODIVERSITEETTITUTKIMUS

Ekologia

EKOL#### Etologia, 1 ov

21.1.2001, P. Käär

Miksi eläimet hakeutuvat ryhmiin?
Miksi tapahtuu sukupuoltenvälistä seksuaalivalintaa?

 

EKOL2001 Perustuotantoekologia, 1 ov/2ov

26.01.1006, Auli Rantio-Lehtimäki

Vastaa joko kysymykseen 1 tai 2!

Parasiittiset kasvit ja niiden rooli ekosysteemissä
Vertaile siementen erilaisia leviämismekanismeja
Vastaa lyhyesti

Ruderaattikasvin tärkeimmät ominaisuudet.
Mitä maaperän puskurikyvyllä tarkoitetaan?
Mikä on tykky?
Apomiksin merkitys

25.11.2004

Vastaa joko kysymykseen 1 tai 2: 
 

Mitä etuja ja haittoja kasveille on yksivuotisuudesta?
Vertaile siementen erilaisia leviämismekanismeja
Vastaa lyhyesti:

Valo- ja varjolehtien tärkeimmät rakenne-erot?
Mihin kasvi tarvitsee aerenkyymiä?
Miksi kasvin yksilökäsite voi olla ongelma?
Mitä trkoittaa siementen serotiinisuus?

25.11.2003, Auli Rantio-Lehtimäki

Vastaa joko kysymykseen 1 tai 2
 

Mitä etuja ja haittoja kasville on yksivuotisuudesta?
Kuivuuteen sopeutumisen mekanismit ja strategiat

Vastaa lyhyesti:

a) Sijoita Grimen CRS-kolmioon: palleroporonjäkälä, mänty ja kanera
b) Mitä tarkoittaa apomiksi?
c) Miksi kasvin yksilökäsite voi olla ongelma?
d) Mitä tarkoittaa siementen serotiinisuus?

 

EKOL2201 Evoluutiotutkimuksen perusteet, 2 ov

19.04.2005

Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:

geneettinen korrelaatio
maternaaliefekti
valintakerroin (selection differential)
adaptiivinen maisema

Selosta kolme tapaa mitata heritabiliteettia ja vertaile näitä lyhyesti.
Selosta lyhyesti jokin seminaarissa käsitelty evolutiivisaiheinen tutkimus tai review- artikkeli (ongelma, lähestymistapa, menetelmä, päätulos)

14.04.2005

Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:

reaktionormi
additiivinen geneetiinen varianssi
fitness function
Wrightin hierarkkinen Fst

Selosta lyhyesti, mikä on jalostajan yhtälö (R = S x h2) ja kerro mihin kolmeen tarkoitukseen sitä voidaan käyttää evoluutiotutkimuksessa
Selosta lyhyesti jokin seminaarissa käsitelty evolutiivisaiheinen tutkimus tai review- artikkeli (ongelma, lähestymistapa, menetelmä, päätulos)

10.05.2004, Veijo Jormalainen

Miten heritabiliteettia voidaan mitata?
Selitä lyhyesti:

Ontogeneettinen variaatio.
Selitä kaava FST=(HT-HS) / HT

Seminaariaihe: Millaisia tutkimusmenetelmiä suoja- ja varoitusvärien evoluutiota tutkittaessa voidaan käyttää.

27.04.2004, Veijo Jormalainen

Mitä ns. jalostajan yhtälö (R = S x h2) kertoo evoluutiosta ja miten sitä voidaan hyödyntää evolutiivisessa tutkimuksessa?
Selitä lyhyesti:
a) reaktionormi
b) Mistä geneettinen variaatio (Vg) koostuu?
Seminaariaihe: Seksuaalivalinta ja lajiutuminen. Listaa tärkeimmät pre- ja posttsygoottiset isolaatiomekanismit ja kuvaile niitä esimerkkien avulla.

29.4.2003, Veijo Jormalainen

Määrittele lyhyesti, muutamalla lauseella, seuraavat käsitteet
a) jalostajan yhtälö
b) reaktionormi
c) Wrightin F st
d) valintagradienttiominaisuus
Heritabiliteetti -käsite ja heritabiliteetin mittaaminen
Käsittele yksi, vapaa-valintainen kurssilla esillä ollut evolutiikan ongelma. Kuvaa tutkimusongelma ja eri hypoteesit, joita on esitetty ratkaisuksi. Muistin virkistämiseksi liitteenä lista käsitellyistä aiheista:
Seksuaalisuuden evoluutio
Seksuaalivalinta evoluutiomekanismina
Vanhenemisen evoluutio
Koevoluutio
Luonnonvalinnan yksiköt
Lajiutuminen

16.4.2002, Veijo Jormalainen

Määrittele lyhyesti (= muutamalla lauseella) seuraavat käsitteet
a) jalostajan yhtälö
b) kvantitatiivinen ominaisuus
c) valintagradientti
d)"Wright's shifting balance theory"
Heritabiliteetti-käsite ja heritabiliteetin mittaaminen
Seksuaalisen lisääntymisen evoluutio? Kuvaa, miksi seksuaalisen lisääntymistavan yleisyys on evolutiivisessa mielessä ongelma ja minkälaisia hypoteeseja ongelman ratkaisuksi on esitetty

 

EKOL2203 Käyttäytymiselologia, 2 ov

1.10.2007, Erkki Korpimäki (3 ov, luennot+200 sivua kirjasta)

Miten sukupuolten välinen ristiriita vaikuttaa pariutumisjärjestelmiin?
Mitkä tekijät vaikuttavat vanhempain panostukseen (parental effort)?
Kannan rakenne (population structure) ja sitä muovaavat tekijät?

03.10.2005, Erkki Korpimäki

Määrittele lyhyesti

(optimaalisen) ravinnonhankintateorian perusoletukset
polygyandria
lisääntymispanostus

Miksi populaation sukupuolten välinen lukumääräsuhde ("sex ratio") on useimmiten tasainen?
Miten eläimet käyttävät yleistä tietoa ("public information") ravinnon hankinnassa?

21.04.2004, Erkki Korpimäki

Määrittele lyhyesti seuraavat termit:
a) vanhempain panostus
b) "saalistuksen helpottaminen"
c) polyandria
Miksi populaatioiden sukupuolten välinen lukumääräsuhde ("sex ratio") on useimmiten tasainen?
Miten lisääntymisen ajoituksella ja pesyekoon vähennyksellä voidaan maksimoida lisääntymismenestys?

05.12.2001, Erkki Korpimäki

Miten lisääntymisen kustannukset vaikuttavat pesyekokoon
Kuinka fisherin hypoteesi selittää koiraiden näyttävien koristeiden ja muiden toissijaisten sukupuoliominaisuuksien synnyn
Määrittele lyhyesti
a) lisääntymispanostus
b) polyandria
c) "hotspot"-hypoteesi

 

EKOL2108 Populaatioekologia

26.10.2006 Esa Lehikoinen

Millä ekologisilla käsitteillä voidaan havainnollistaa samoja resursseja käyttävien lajien vaikutusta toinen toisiinsa? Tarkastele niiden käyttöä ja tuloksia todellisessa tai kuvitteellisessa tilanteessa.
Populaatioekologisen tutkimuksen tulosten soveltaminen lajien suojeluun
Selosta lyhyesti seuraavat käsitteet:

semelparinen eliö
kaoottinen dynamiikka
indusoituva puolustus
populaatiokoon rajoittaminen vs. säätely

 

EKOL2101 Yksilö- ja populaatioekologian kirjatentti, 4 ov (Begon et al.: Ecology)

Syksy 2005

Ekologisen lokeron määrittely ja käsitteen käyttökelpoisuus ekologisena mallina
Dispersaali - ekologinen ja evolutiivinen merkitys
Selosta lyhyesti seuraavat yksilö- ja populaatioekologian käsitteet:

kaoottinen populaatiodynamiikka
iteroparia, esim. i:nen lisääntyminen, i:nen populaatio
insidenssi (esim. loistutkimuksessa)

20.06.2005, Esa Lehikoinen

Mitä hyviä puolia ja mitä heikkouksia on ekologisen lokeron käsitteellä?
Yksilön ravinnonvalintakäyttäytymisen keskeisimmät teoreettiset tarkastelutavat: saaliin tiheyden ja dispersion vaikutus saalistajan käyttäytymiseen
Populaation elinkykyisyyden tutkimus (PVA)
Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet:

funktionaalinen vaste
semelparia
viivästynyt tiheydestä riippuvuus
parasitoidi

15.12.2004, Esa Lehikoinen

Populaation logistinen kasvumalli ja sen merkitys ekologiassa
herbivoria ekologisena vuorovaikutussuhteena
syklinen kannanvaihtelu ja sen nykyiset selitykset
dispersaalin ekologinen merkitys

09.02.2004, Esa Lehikoinen

Miten harvinaistuneen lajin suojelu voi hyötyä pop.ekologisesta perustutkimuksesta?
Dispersaalin evolutiivinen ja ekologinen merkitys
Optimaalisen saalistuksen teorian merkitys peto-saalis -suhteiden tutkimukselle.
Populaation teoreettisten kasvumallien käyttäytyminen kun lajin sukupolvet eivät ole päällekkäisiä.

19.01.2004 Esa Lehikoinen (kirja ja luennot)

Elinkierto-ominaisuudet ja niiden keskinäiset suhteet
Populaatiokoon säätelyteoriat
Resurssien käytön kuvaaminen
Elinaikataulukko ekologisena tutkimusmenetelmänä

3.12.2003, Esa Lehikoinen

Syklinen kannanvaihtelu, esiintyminen ja nykyiset selitykset.
Kuluttajan ruokailukäyttäytyminen vaihtelevien resurssilaikkujen muodostamassa ympäristössä
Mikä tämä yhtälö [(dN/dt)=rN (K-N)/K] on? Selosta mitä sen termit ovat ja miten niistä voi saada tietoa
Mikä arvo kaavan tuloksena saadaan, ts. mitä tarkoittaa dN/dT?
Selitä enintään neljällä lauseella seuraavat käsitteet:
a) Pedon funktionaalinen vaste
b) Insidenssi
c) Semelparia
d) Scramble-tyypin kilpailu
e) Top-down "säätely"
f) Trade off, vaihtokauppasuhde
g) Lisääntymisarvo
h) Sekundaariyhdisteet

31.1.2002, Esa Lehikoinen

Lajinsisäisen kilpailun huomioon ottaminen populaation kasvua kuvattaessa
Ekologinen lokero
Petojen vasteet saalismäärän tiheyden vaihtelulle
Herbivorian evolutiiviset vaikutukset herbivoriin ja herbivorian kohteeseen

 

EKOL2109 Eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologia

01.03.2007,?

Miten eliöyhteisöjen lajisto muotoutuu? Mitkä tekijät siihen vaikuttavat(yleiskatsaus)?
Ekologisen vakauden ominaisuudet ja suhde diversiteettiin.
Miten diversiteetti vaikuttaa ekosysteemin toimintaan?

08.05.2006, Jouko Sarvala

Lajimäärä eliöyhteisön kuvaajana - mitä on otettava huomioon eliöyhteisön lajimäärää arvioitaessa?
Tuottavuuden merkitys diversiteetin taustatekijänä ja sen yhdysvaikutukset muiden tekijöiden kanssa.
Kuvaa paikallisten ja alueellisten prosessien/mekanismien suhdetta eliöyhteisöjen diversiteetin määräytymisessä.

 

EKOL2102 Yhteisö- ja ekosysteemiekologia, 4 ov luennot+kirja (Begon et al.)

22.05.2006 Jouko Sarvala

Typen kierto maa- ja vesiekosysteemeissä sekä globaalisesti
Saalistus ja häiriöt yhteisöekologisena tekijänä
Miten diversiteetti vaikuttaa ekosysteemin toimintaan?

11.05.2006, Jouko Sarvala (luennot)

Mitä ovat eliöyhteisöt? Miten niiden ominaisuuksia voidaan kuvata?
Vaikuttaako diversiteetti ekosysteemin toimintaan, ja jos vaikuttaa, niin millä tavalla?
Mitkä tekijät voivat tuottaa diversiteettigradientteja? Kuvaile mahdollisia mekanismeja.

21.11.2005, Jouko Sarvala

Diversitettieroja tuottavat tekijät: yleiskatsaus
Saalistus yhteisöekologisena tekijänä
Eliöyhteisöjen vakaus. Käsitteen luonne ja mahdolliset yhteydet lajistolliseen monimuotoisuuteen.

21.06.2004, Jouko Sarvala

Typen kierto maa- ja vesiekosysteemissä sekä globaalisesti
Miten kilpailu vaikuttaa eliöyhteisöjen rakenteeseen? Millaisia todisteita tästä on?
Arvioi paikallisten ja alueellisten prosessien merkitystä diversiteetin säätelyssä

10.05.2004, (luennot ja kirja)

Lois-isäntä -suhteen populaatiodynamiikan keskeiset piirteet.
Populaatiotiheyden vaikutus populaation kasvuun.
Vaihtelevien ravintolaikkujen käyttö - yksilön ruokailukäyttäytyminen kun ravintovarat kuluvat.
Kilpailukertoimet populaatiodynamiikan malleissa ja ekolokeroiden päällekkäisyys - voidaanko näiden välille asettaa yhtäiäisyysmerkki? Perustele.

23.04.2004, Jouko Sarvala

Tärkeimmät tuotantoa rajoittavat tekijät maa- ja vesiekosysteemeissä.
Miten kilpailu vaikuttaa eliöyhteisöjen rakenteeseen ja diversiteettiin?
Eliöyhteisöjen vakaus. Käsitteen luonne ja mahdolliset yhteydet lajistolliseen monimuotoisuuteen.

25.4.2003, Jouko Sarvala

Millaisia ominaisuuksia eliöyhteisöillä on ja miten niitä voidaan kuvata? Mitä eri kuvausmenetelmät kertovat yhteisöstä - vai kertovatko mitään oleellista?
Saalistus yhteisöekologisena tekijänä.
Saaribiomaantieteellinen tasapainoteoria yhteisöekologiassa.

6.5.2002, Veijo Jormalainen

Kilpailun ja saalistuksen merkitys yhteisön rakenteeseen
Mitä on sekundäärituotanto ja miten sitä voidaan mitata
Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet
a) diversiteetti
b) resilienssi
c) konnektanssi

 

EKOL2401 Biostatistiikan peruskurssi, 3 ov

26.4.2001

Kasvikirjan perusteella 60% mereisistä lajeista (yhteensä 80 mereistä) oli polyploideja, mutta mantereisista vain 42% (yhteens 250 mantereista). Poikkeaako polyploidisten lajien osuus mereisissä ja mantereisissa ilmastoissa?
Suuressa näytemäärässä tiedettiin sokeripitoisuuden keskiarvon olevan 65 mg / 100 ml ja hajonnan 25 mg / 100 ml. Miten suuressa osassa näytteitä voi pitoisuuden olettaa olevan 45 mg / 100 ml ja 85 mg / 100 ml välillä?
Tehtailijan mielestä hillotehtaalle hankittu uusi tuotantolinja tuottaa erilaista hilloa kuin vanha tuotantolinja. Hän teetti vierailevilla turistiryhmillä makutestejä; arvosanojen keskiarvot ovat alla olevassa taulukossa. Testaa eroavatko tuotantolinjat hillon maun suhteen, jos
a) arvosanajakauma oletetaan normaalijakautuneeksi ja varianssit yhtä suuriksi
b) arvosanajakauma ei ole normaalijakautunut. 
Käytä päätelmien rajana riskitasoa 0,05

Testi-
ryhmä Makuarvosana
Vanha linja Uusi linja
1. 8,8 7,3
2. 7,5 6,1
3. 7,7 8,1
4. 7,6 7,1
5. 7,4 7,0
6. 6,7 6,2
7. 7,2 6,1

[ 2-sivuisen SAS-tulosteen tulosten analysointi (ymmärrettävistä syistä en kirjoita sitä tähän )]

EKOL2402/2403 Ekologian tilastolliset menetelmät

16.12.2005

Interaktio lineaarisissa malleissa
Miten ekologiseen kenttäkokeeseen tulee valmistautua tutkimuksen tehokkuuden ja aineiston analysoitavuuden maksimoimiseksi?
Miten yleistetyt lineaariset mallit eroavat yleisistä lineaarisista malleista?
Selitä seuraavat käsitteet:

toleranssi
luonnon koe (natural experiment)
korjattu selitysaste (adjusted R2)
bonferroni-korjaus

10.12.2004 (kirjallinen teoriakoeosio)

EDAn - alustavan aineistojen analyysin - tehtävät
Muunnetuilla arvoilla tehtyjen analyysien tulosten esittäminen. Käytä esimerkkinä logaritmimuunnetuilla arvoilla tehtyä analyysiä
Kokeen/tutkimuskohteen kohdeyksiköissä esiintyvän häiritsevän vaihtelun hallinnan menetelmät
Käsitteitä määriteltäviksi:
a. kovarianssianalyysi
b. binomijakauma
c. jäännösvaihtelu
d. kontrastit
e. sisävaihtelu
f. paradigma
g. satunnaistekijä (random effect) lineaarisessa mallissa
h. keskeinen raja-arvolause

?.?.2004 (kirjallinen teoriaosio)

Mitä tarkoitetaan lineaarisella mallilla?
Tilastollisen testaamisen/mallin rakentamisen asema tutkimuksen koko ketjussa
Suunnittele sellainen tutkimus, jossa halutaan selvittää onko meren rannalle perustettavalla tehtaalla vaikutusta ympäristönsä vesieläimistöön. Keskity otantaan/koeasetelmaan. Mitattavat muuttujat voit unohtaa (ne voivat olla vaste1, vaste2,... vaste n). Tehdas rakennetaan vuosina 2007-2008 ja sen toiminta alkaa saman tien keväällä 2008.
Käsitteitä määriteltäviksi:
a. hylkäämisvirhe
b. poisson-jakauma
c. kvartiiliväli
d. tukeyn testi
e. kiinteä vaikutus
f. heteroskedastisuus
g. parametri
h. toistettu mittaus (engl. repeated-measures)

Monimuuttujien osuus

09.12.2005, K. Ruokolainen

Selitä kanonisen korrespondenssianalyysin (CCA) periaatteet ja tavoitteet
Selitä kaukonaapuriluokittelun (furthest neighbour clustering, complete linkage clustering) periaate
Vertaile ekologian näkökulmasta seuraavia etäisyys / samankaltaisuusmittoja toisiinsa

euklidinen etäisyys
Soerensenin indeksi
Steinhausin indeksi

15.10.2004, Kalle Ruokolainen, Hanna Tuomisto

Selitä korrespondanssianalyysin tavoite ja periaatteet sekä kerro mikä on kaariefekti (hevosenkenkäefekti) ja miten se voidaan poistaa.
a) Minkä takia euklidinen etäisyys voi olla huono etäisyysmitta otoksille (näytteenottoruuduille tms.) joita verrataan toisiinsa lajiston perusteella?
b) Keskiarvoluokittelun periaate ja käytttöarkoitus.

EKOLxxxx, Riistabiologia

25.04.2006, Kai Norrdahl

Vastaa kolmeen kysymykseen (lisäksi riistaeläinten tunnistus)

Selitä lyhyesti:

Proportional threshold harvesting
Seisova pyydys
Riistanhoito
Metsästysalue
Metsästysoikeus
Riistanhoitopiiri

Tarhakasvatus riistanhoidon menetelmänä - sen edut ja haitat
Riistaeläinten aiheuttama uhka ihmishengelle
Kahlaajien, metsäkanalintujen ja sorsien merkittävimmät biologiset erot metsästyksen kannalta

EKOL2601 Pikkunisäkäskurssi

19.11.2004, Kai Norrdahl
Vastaa kolmeen kysymykseen (lyhyesti mutta kattavasti)

Populaation sisäiset selitysmallit myyrien jaksottaisten kannanvaihteluiden (syklien) selittäjinä
Saalistus (pedot) pikkunisäkkäiden runsauteen vaikuttavana tekijänä
Tavallisimmat maassa liikkuvien pikkunisäkkäiden tutkimuspyynnissä käytetyt loukkutyypit sekä niiden hyvät ja huonot puolet
Saat kaksi puhelinsoittoa, joissa tiedustellaan kissan tappaman pikkunisäkkään lajia. Kerro kummassakin tapauksessa:
(a) mitkä ovat mahdollisia lajeja (myös perustelut), ja
(b) mitä lisätietoa/lisätietoja pyydät, jotta saisit lajinmäärityksen varmistetuksi?

Tapaus I: "Se on sellainen ihan pieni ja tumma. Aika pitkä häntäkin sillä on ja terävä noukka. Olisko se hiiri?"
Tapaus II: "No nyt se meidän kissa toi sisälle sellasen otuksen että en ole ennen nähny. Sellaisen harmaan ja pyöreän. Ei sillä häntääkään ole, vai oisko kissa kerinny syödä sen hännän. Mutta on sillä viikset ja käpälät kuitenki. Ja korvatkin. Ei se niin hirveän isokaan ole, mahtui ihan hyvin kissan suuhuh. Vähän se taitaa olla verinen, on sillä ainakin sellaista punertavaa väriä tuossa selkäpuolella. Mutta en ole ennen tuollaista nähny, vaikka on se meidän kissa ennenkin hiiriä pyydystäny. Ja joskus rottiakin ja kyllä joskus niitä varpusiakin."

04.12.2003, Kai Norrdahl
Vastaa kolmeen kysymykseen.

Leviäminen (dispersaali) pikkunisäkkäiden runsauteen vaikuttavana tekijänä?
Pikkunisäkkäiden merkitys ihmisen taloudelle?
Pyyntitehoon ja saaliin koostumukseen vaikuttavat tekijät loukkupyynnissä?
Kerro, miten määrität lajin seuraavien lajiparien kohdalla:
a) metsämyyrä ja lapinmyyrä
b) metsäsopuli ja peltomyyrä
c) isorotta ja mustarotta
d) kotihiiri ja metsähiiri
e) vaivaispäästäinen ja idänpäästäinen
f) kenttämyyrä ja idänkenttämyyrä

27.11.2003, Kai Norrdahl

Pikkunisäkkään ekologisen tutkimuksen mallieliöinä: edut ja haitat?
Ravinnon määrän ja/tai laadun vaihteluun perustuvat hypoteesit myyrien jaksottaisten kannanvaihtelujen (syklien) selittäjänä?
Eri pyyntiasetelmien hyvät ja huonot puolet pikkunisäkäskantojen arvioinnissa?
Kerro, miten määrität lajin oikein seuraavien lajiparien kohdalla:
a) peltomyyrä ja idänkenttämyyrä
b) lapinmyyrä ja peltomyyrä
c) koivuhiiri ja peltohiiri
d) kotihiiri ja vaivaishiiri
e) matsäpäästäinen ja idänpäästäinen

EKOL#### Metsäekologia

26.04.2004
Vastaa neljästä kysymyksestä kolmeen. Ryhmätyöhön osallistuneet saavat automaattisesti 0,5/3 pisteen hyvityksen loppuarvosanaan.

Pohjoisen ja keskieurooppalaisen männyn (Pinus sylvestris) eroista siirtoistutusten perusteella
Palojen vaikutus populaatioiden kasvumalleihin
Miten metsikön LAI:ta voidaan mitata ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi?
Kannattaako ulkomaisten puulajien viljely Suomessa? Kerro positiivinen ja negatiivinen esimerkki.

17.3.2004, Auli Rantio-Lehtimäki

Vastaa neljästä kysymyksestä kolmeen. Ryhmätyöhön osallistuneet saavat automaattisesti 0,5/3 pisteen hyvityksen loppuarvosanaan.

Pohjoisen ja keskieurooppalaisen männyn (Pinus sylvestris) eroista siirtoistutusten perusteella
Palamista edistävät kasvien rakenteet
Miten metsikön LAI:ta (leaf area index) voidaan mitata?
Avohakkuun aiheuttamista muutoksista suomalaisen metsämaan ekologiassa

Population Estimation Methodology

13.4.2007, Esa Lehikoinen

Detectability function in censusing animals - definition, identification and limitations
Encounter history as a basis for mark-capture-recapture analysis of survival probability
Identification of trend changes in monitoring data

EKOL3014 Aerobiologia

07.12.2004, Auli Rantio-Lehtimäki

Vastaa kahteen kysymykseen:

Minkälaisia ympäristön allergeeneja/antigeeneja voidaan tutkia käytössä olevilla ELISA-analyyseillä?
Miten tunnistat hometalo-ongelman?
Aspergillus Fumigatus terveyshaittojan aiheuttajana
Siitepölyjen ja allergeenihiukkasten pitkänmatkan kulkeutuminen

 

Taksonomia ja biodiversiteettitutkimus

 

TAKS#### Suomen eliömaantiede, 1 ov

15.1.2001, Sakari Hinneri

Alleröd-aika Fennoskandiassa
Selvitä lyhyesti seuraavat ihmisen rooliin liittyvät eliömaantieteen (kasvimaantieteen) käsitteet; mainitse myös jokin esimerkkilaji! 
a) apofyytti 
b) polemokori 
c) painolastikasvi 
d) neofyytti 
e) satunnais- l. adventiivikasvi
Vastaa yhteen seuraavista: 
a) mitä yleispiirteitä metsäkasvillisuudessa havaitaan, kun siirrytään Etelä-Suomesta Lappiin? 
b) lumen jakautumisen vaikutus tunturipaljakan kasvillisuuteen 
c) keidassuon ekologiset ja rakenteelliset ominaispiirteet

 

BIOL2090 Eliökunta, 2 op

21.4.2009, Ilari Sääksjärvi ja Hanna Tuomisto

Sammalten, sanikkaisten ja siemenkasvien elinkiertojen yhtäläisyydet ja erot. Pohdi myös erojen ekologista merktystä.
Eläinkunnan fylogenia eri aineistojen valossa (morfologia ja anatomia/DNA). Samankaltaisuudet ja erot.
Vastaa lyhyesti:

Mainitse 3 bakteerien kehityslinjaa ja anna esimerkkejä niihin kuuluvien bakteerien roolista luonnossa.
Sekundäärinen endosymbioosi
Mitä munasinet ovat? Miksi ne eivät ole oikeita sieniä?
Mitkä tuntomerkit osoittavat, että ihminen on kädellinen (Primata)?

 

BIOL2090 Eliökunta, 1 ov

11.4.2006, Kalle Ruokolainen

Stramenopila eli sukasiimaiset
Eläinkunnan monimuotoisuus Paleotsooisella maailmankaudella (542-251 Ma)
Pikkukysymykset (vastaa lyhyesti!):

Miksi havupuut (Coniferophyta tai Pinales) on mahdollisesti parafyleettinen ryhmä
Piirrä koppisiemenisten sukupuuta sen verran, että siinä näkyy seuraavien ryhmien keskinäinen fylogeneettinen asema: leinikkimäiset (Ranunculaceae), Amborellaceae, ruusuryhmä (Rosids), Nymphaeaceae, yksisirkkaiset (Monocots), kanervamaiset (Ericales)
Hominoidea
Kertooko haiden ja rauskujen rustojen tukiranka rustokalojen alkeellisuudesta?

 

BDIV1101 Yleinen eliömaantiede, 2 ov

4.5.2004, Mari Walls

Mitä eliömaantiede on?
Ympäristögradienttien merkitys lajien levinneisyydelle.
Endemismin kehittyminen

 

BDIV4101 Eliökunnan monimuotoisuus - eläinkunta, 1 ov

1.2.2005, Ilari Sääksjärvi

Kambrikauden eläinmaailma
Vaippaeläimet

Vastaa lyhyesti

Holotyyppi
Parazoa-Eumetazoa
Kefalisaatio
Luettele kaikkia selkäjänteisiä yhdistävät ominaisuudet

27.01.2004, Ilari Sääksjärvi

Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin:

Pääjakso Mollusca
Pääjakso Bryozoa
Radiata-Bilateria dikotomia
Kansainvälinen eläintieteellinen nimistösäädöstö

20.02.2003, Jukka Salo

Kallottomat selkäjänteiset.
Elämä prekambrisella maailmankaudella.
Selkärankaisten (vertebrata) evolutiiviset (fylogeniset) erityispiirteet.

26.1.2001, Jukka Salo

Selkärankaisten (Vertebrata/Craniata) taksonominen luokittelu luokkatasolle
Pääjakso nivelmadot (Annelida)
Määrittele lyhyesti: 
a) allotyyppi 
b) GBIF 
c) mitä tekee taksonomi

18.2.2000, M. Wals

Taksonomisen työskentelyn menetelmät ja tuotteet
Miten sienieläimet (pääjakso Porifera) poikkeavat muista eläinkunnan pääjaksoista fylogenian suhteen?
Pääjakson Uniramia erityispiirteet

 

Eliökunnan monimuotoisuus - levät, sammalet ja sanikkaiset, 1 ov

26.04.2004, Kalle Ruokolainen

Panssarilevät (Dinophyta)
Vertaile toisiinsa lehtisammalten (Bryophyta), sarvisammalten (Anthocerophyta) ja maksasammalten (Hepatophyta eli Marchantiophyta) sporofyyttejä)
Lycophyta (Liekomaiset)

06.02.2003, Kalle Ruokolainen

Rhodophyta (punalevät)
Bacillariophytan (piilevät) ja Phaeophytan (ruskolevät) yhtäläisyydet ja eroavuudet.
Vertaa Osmundes-, Ophioglossales-, ja Polypodiales-sanikkaisryhmiä. Mitkä ovat niiden tärkeimmät yhteiset ja erottavat tekijät.

05.05.2003, Hanna Tuomisto

Panssarilevät (Dinophyta).
Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja on piilevillä (Bacillariophyta) ja ruskolevillä (Phaeophyta)?
Pterophyta (saniaiset). Kuvaile saniaisten kaarelle tyypilliset piirteet ja mainitse tärkeimmät erot Osmundales-, Polypodiales- ja Marsileales-lahkojen saniaisten välillä.

16.04.2003, Hanna Tuomisto

Punalevät
Liekomaiset
Maksasammalten ja lehtisammalten yhtäläisyydet ja erot

 

Eliökunnan monimuotoisuus - kasvikunta, siemenkasvit, 1 ov

XX.06.2004, Sakari Hinneri

Vastaa valintasi mukaan kahteen (2) seuraavistas:
a) 1- ja 2-sirkkaisten erot
b) heimo Brassicaceae (ristikukkaiset) c) heimo Apiaceae (sarjakukkaiset l. putkikasvit)
Selvitä lyhyesti:
a) Piirrä kaariviuhko eli kiemura. Missä heimossa se esiintyy? c) Hernekasvien kukkakaava on V(5)T3+(2)H(9)+1E1. Mitä se tarkoittaa?
d) Mikä periaatteellinen ero on alalajilla ja variaatiolla?
e) Millä kotimaisella puulajilla koko hededelmävaiheinen kukinto leviää lenninsiiven avulla?
f) Mitä poikkeavaa on laakerikasvien (Lauraceae) heteissä? g) Missä kotimaisessa kasviheimossa tavataan ns. puoliloisia? Mainitse jokin esimerkkisuku.

24.2.2003, Sakari Hinneri

Vastaa joko a) tai b):
a) Lemmikkikasvit (Boraginaceae)
b) Heinäkasvit (Poaceae)
Aukkotehtävä heimosta Asteraceae: kysyttiin melkein kaikki mahdollinen kukinnoista, siemenistä, pölyttymisestä, siementen leviämisestä jne. esimerkkisuvut piti mainita.
Vastaa lyhyesti tehtäväpaperiin:
a) Miten eroavat toisistaan tuppilo ja palko
b) Piirrä samanhankainen viuhko (kiemura)
c) Lajia pienemmät taksonit
d) Mikä olennainen ero on kuusien (Picea) ja mäntyjen (Pinus) kasvuversoissa (ja neulasissa)
e) Mihin heimoon kuuluu maustepippuri (Pimenta)
f) Millä kasviheimolla on heteiden ponsissa aukkoja (poruksia)
g) Mitä informaatiota sisältää lajikenimi Tilia x vulgaris

26.3.2001, Sakari Hinneri

Vastaa kahteen seuraavista: 
a) heimo Myrticaceae (myrttikasvit) 
b) heimo Ericaceae (kanervakasvit) s.lat. 
c) pohjus- ja kukintohedelmä (esimerkkikasveineen)
Selitä lyhyesti 
a) piirrä kaariviuhko l. kiemura 
b) kääpiökatajan tieteellinen nimi on Juniperus communis 'Repanda'. Millaisesta taksonomisesta yksiköstä on kyse?
c) mihin heimoihin kuuluu puoliloiskasveja. Mainitse myös esimerkkisukuja. 
d) mitä tarkoittaa heterostylia? 
e) mihin heimoon kuuluu Nicotiana (tupakka)? 
f) mikä meikäläinen pensas kuuluu heimoon Cupressaceae (sypressikasvit)?

22.5.2000, Sakari Hinneri, Jaakko Hyvönen

Kysymykset 1-5: valitse neljä, joihin vastaat

Streptobionta ryhmään kuuluvien vesiympäristöissä elävien kasvien ominaisuudet, joiden voidaan tulkita olleen eduksi kun kasvit sopeutuivat elämään kuivalla maalla.
Sukupolvenvuorottelu
Ensimmäiset merkit maalla elävistä kasveista.
Sammalten päääryhmät ja niiden väliset sukulaisuussuhteet
Maalla elävät kasvit kivihiilikaudella.
Vastaa Kahteen seuraavista
a) heimo Ranunculaceae (leinikkikasvit)
b) Vertaa heimoja Lamiaceae (huulikukkaiset) ja Scrophulariaceae (naamakukkaiset)
c) avautuvat hedelmät
Selvitä lyhyesti:
a) mihin heimoon kuuluu kahvipensas (Coffea)
b) mainitse ainakin kaksi heimoa, jossa tavataan heterostyliaa
c) mitä osia on yksikukkaisessa heinän tähkylässä
d) missä 2-sirkkaisheimossa on pollinio l. pölykyhmy
e) kleistogamia (mainitse jokin esimerkkikasvi)

 

Eliökunnan monimuotoisuus - sienikunta, 1 ov

11.03.2003, Seppo Huhtinen

Dictyosteliomycota ja Acrasiomycota: ominaisuudet ja erot
Mitä tarkoittavat seuraavat termit:
a) Sinkilä
b) Holomorfi
c) Heteroikkinen
d) Dimorfismi
Mihin liittyvät seuraavat kuvat ja miksi: (kaikenlaisia kuvia...)

 

EKOL2503 Vesiekologia, 2 ov

03.10.2005, Jouko Sarvala

Säteilyn tunkeutuminen veteen, veden väri ja näkösyvyys: taustat, yhteydet ja ekologinen merkitys.
Fosfori ja typpi kasviplanktonia säätelevinä tekijöinä.
Pohjaeläinten esiintyminen järvissä ja siihen vaikuttavat tekijät.

11.05.2005, Jouko Sarvala

Typen esiintyminen, kierto ja merkitys sisävesissä.
Eläinplanktonin pääryhmien elinkiertotyypit.
Rantavyöhykkeen tuotannon tyypillinen vuosirytmi Suomen oloissa.

28.04.2005, Jouko Sarvala

Raudan esiintyminen, kierto ja merkitys sivävesissä
Fosfori ja typpi kasviplanktonia säätelevinä tekijöinä
Pohjaeläinten ravinnonottotyypit

 

TAKS2202 Kladistiikan peruskurssi, 1 ov

3.12.1998 
Vastaa kolmeen kysymykseen.

Miksi feneettinen analyysi antaa virheellisen tuloksen kun yritämme sen avulla rekonstruoida evoluutiohistoriaa?
Oheisena neljän lajin matriisi. Etsi yksinkertaisin mahdollinen hypoteesi ko. ryhmän evoluutiohistoriasta. lajit ominaisuudet 1-5 A 0 1 1 1 0 B 1 1 0 1 0 C 1 0 0 0 1 D 1 0 1 1 1 Jos analyysissamme olisi mukana viides taksoni E, kuinka monta diagrammia olisi mahdollista muodostaa? Diagrammissa taksoni D on ns. ulkoryhmän edustaja. Piirrä diagrammi uudelleen tämän tiedon perusteella niin että diagrammin ajallisesti vanhin kohta on alimpana.
Piirrä oheinen sulkulauseke diagrammina: (A((B C)((D E)F)))
Määrittele termit 
a) monofylia 
b) homoplasia 
c) apomorfia 
d) ulkoryhmä 
e) parsimonia.

 

BDIV2240 Kasviorganologian perusteet 2 ov

12.05.2004, T. Korvenpää

Selitä homologia ja analogia. Anna esimerkki kummastakin.
Minkälaisiin erikoistehtäviin kehittyneitä juurimuuntumia kasveilla tavataan?
Mikä on juurakko?
Mitä tarkoittaa lehtiseuranto? Mitä lehtityyppejä siihen kuuluu?
Piirrä kaavakuva tertusta, puikelosta, sarjasta ja kaksihaaraviuhkosta.
Mikä on marjan ja luumarjan ero?

 

BDIV4202 Luonnon monimuotoisuus ja sen suojelu Suomessa (Lappalainen ym.), 2 ov

20.6.2005, Mari Walls

Luonnonsuojelulain ja metsälain keskeisin sisältö ja merkitys monimuotoisuuden suojelun kannalta
Kulttuuriympäristöt ja luonnon monimuotoisuus

17.1.2005

Mitä ovat avainlajit, avainresurssit ja arvokkaat elinympäristöt. Anna myös esimerkkejä.
Kalliot ja harjualueet: elinympäristöihin kohdistuvat uhat ja suojelutoimenpiteet.
Tulokaslajit ja niiden vaikutusalkuperäislajistoon.

17.3.2003, Jukka Salo

Soidensuojelu Suomessa
Metsäluonnon biodiversiteetin tärkeimmät uhkatekijät
Vierasperäiset tulokaslajit

 

BDIVXXXX Ekologinen biodiversiteettitutkimus, 1 ov

09.03.2005 (Schulze, E.D. & Mooney, H.A. (1994). Biodiversity and Ecosystem Function. ss. 236-436
Abe, T., Levin, S.A. & Higashi, M. (1993). Biodiversity - an Ecological Perspective. ss. 35-55, 277-288
Peterson, D.L. & Parker, T.V. (1998). Ecological scale: Theory and applications. ss. 429-484)

Ekosysteemin stabiliteetti ja resilienssi (Schulze & Mooney)
Avainlajit ja niiden määrittäminen (Schulze & Mooney)
Indikaattorilajit ja ympäristömuutoksen havainnointi (Peterson & Parker)

 

BDIV#### Sienten ja kasvien väliset interaktiot

11.04.2005

Systeemisten ja ei-systeemisten endofyyttisten sienten erot
Epifyyttisten mikrosienten esiintyminen ja merkitys ekosysteemissä
Tarttuvan sienitaudin kehitys