Eläinfysiologian tenttikysymyksiä

ELÄINFYSIOLOGIA

BIOL1201 Eläinfysiologian perusteet

20.02.2006, M. Nikinmaa

Mitä ovat a) aktivaatioenergia, b)allosteerinen reulaatio ja c) kompetitiivinen inhibitio
Haimaneste ja sappineste erittyvät ohutsuolen alkuosaan. Mitä tehtäviä niillä on ja mitkä aineet näitä tehtäviä hoitavat?
Kuvaa sydämen lyöntisyklin vaiheet.Mikä sykkeen synnyttää ja miten impulssi leviää?
Kuvaa 1) vesiliukoisen ja 2) rasvaliukoisen hormonin solutason vaikutuksien periaatteet

ELFY8004-8005 Eläinfysiologian perusteet (luennot)

17.01.2005 M. Nikinmaa, J. Eriksson

Sekä mikrotubuluksilla (pienoisputket) että mikrofilamenteilla (pienoissäikeet) on liike- ja kuljetustoimintoja. Kuvaile mihin molekyylitason mekanismeihin nämä toiminnot perustuvat ja mihin kyseisiä toimintoja tarvitaan.
Kuvaa paksunsuolen (colon) pääasialliset tehtävät
Miten nisäkkäiden ja lintujen keuhkojen toiminta eroaa?
Impulssin kulku myeliinitupellisessa aksonissa

BIOL2040 Eliöiden toimintaan vaikuttavat ympäristötekijät

syksy 2006, Mikko Nikinmaa

Mitkä tekijät eniten vaikuttavat eliöihin meriympäristössä syvyyden muuttuessa?
Mitä muutoksia vuorovesialueella vuorovesilammikkoon matalan veden aikana jäävä kala joutuu kokemaan?
Miksi aavikolla elävät eläimet usein kaivautuvat tai elävät onkaloissa?

ELFY4956 Solubiologian luennot, 1 tai 2 ov

14.03.2005 (1 ov)

Vastaa neljään kysymykseen.

Solun tukirangalla on kolme pääasiallista säietyyppiä. Kuvaile niiden perusominaisuuksia. Mitkä tehtävät niillä on solun toiminnoissa?
Miten syntetisoidut proteiinitlöytävät oikeisiin osoitteisiin? Kuvaile solusisäisiä osoite- ja kuljetusmekanismeja
Miten solut ovat liittyneitä toisiinsa ja alustaansa? Voivatko nämä liittymäkohdat toimia solujen viestinvälityksessä ja tukimekanismeissa?
Piirrä aminohappojen peruskaava.

Tiedät, että sivuryhmiä vaihtelemalla aminohappoketjujen ominaisuuksia voi muuttaa. Piirrä kuuden aminohapon peptidi, jola on sekvenssi Ala-Ala-Ala-Ser-Asp-Asp. Kyseisten aminohappojen sivuketjut: alaniini (R =-CH3), aspartaatti (R =-CH2-COO- ), seriini (R =-CH2-CH2-OH).
Jos tämän peptidin ankkuroisi solukalvoon, kumpi häntä olisi solukalvossa ja kumpi sytoplasmassa? Perustele kantasi.

Menestyksekkäille syöpäsoluille kehittyy yleensä varsin laaja patteristo selviytymismekanismeja. Mitkä tekijät vaikuttavat syöpäsolujen menestymiseen? Miten syöpäsolut muuttavat soluviestintäänsä, solusyklin säätelyään ja apoptoosivasteitaan parantaakseen menestymistään?

02.04.2004 Minna Vainio, seminaariesityksiin perustuva (1.) tentti

Kirjoita lyhyt referaatti (max. yksi sivu) oman ryhmäsi aiheesta.
Vastaa kolmeen alla olevaan kysymykseen (ei oman ryhmäsi aiheeseen)
a) Miten lysosomi muodostuu?
b) Mitä tarkoittaa G-proteiniin kytkeytyvän reseptorin desentisisaatio ja miten se tapahtuu?
c) Miten aloitteentekijäkaspaasien ja suorittajakaspaasien aktivvatiomekanismit eroavat toisistaan kuolonreseptorien välittämässä apoptoosissa?
d) Irtikytkijäproteiinin (uncoupling protein, UCP) tehtävä ruskeassa rasvassa?

17.3.2004 Minna Vainio

a) Mihin elektroninsiirtoketjua mitokondriossa tarvitaan? b) Mitä sekundaarisesti aktiivisia kuljetusmekanismeja tiedät olevan mitokondrion sisäkalvolla? Miksi näitä kuljetusmekanismeja ei tarvita mitokondrion ulkokalvolla?
Mikä seuraavista viestinvälitysmekanismeista muuttaa solun toimintaa hitaimmin ja mikä nopeimmin? Perustele vastauksesi.
- tyrosiinikinaasireseptorin aktivoituminen 
- ionikanavareseptorin aktivoituminen 
- G-proteiinikytkennäinen reseptorin aktivoituminen 
- steroidihormonireseptorin aktivaatio 
Solun ulkokalvon rakenne

27.2.2004 Minna Vainio

a) Miksi samaa ligandia sitovat reseptorit eivät kaikissa soluissa saa aikaan samaa solunsisäistä signaalia?
b) Miten on mahdollista, että solukalvon kuljetusproteiini pystyy siirtämään 3 Na+ ionia ulos solusta ja 2 K+ ionia soluun sissän vastoin niiden konsentraatio gradienttia?
c) Miksi kalsiumkanavista ei niiden auetessa virtaa kloridi-ioneita soluun sisään, vaikka kloridi-ionien konsentraatiogradientin suunta on soluun sisään?
Solujen ulkopuolelle eritettävien protetiinien tuotanto
Soluväliaineen koostumus

XBIO4203 Solu- ja molekyylibiologian harjoitukset, 2 ov

Tunnista millä restriktioentsyymillä plasmidi pJOU (2000 bp) on katkaistu näytteissä 1 ja 2. Perustele vastauksesti. 
(pJOU-plasmidin restriktiokartta ja geelikuva kysymyspaperissa)
Miten valmistat seuraavan liuoksen: 2,5l 150 mM KCL? M(KCL)=74,56 g/mol.
Käytettävissäsi ovat seuraavat kantaliuokset: 10% NaCl, 1M sakkaroosi ja 10 mM ATP. Miten valmistat 70 ml liuosta, jossa on 0,3% NaCl,100 mM sakkaroosi ja 500 uM ATP?

SDS:n käytön merkitys SDS-Page ja Western blot työssä. Vastaa muutamalla lauseella selkkarikysymysten tapaan.
Miksi on tärkeää ladata jokaiseen kaivoon yhtä paljon näytettä (ug) ja miten latausvaiheessa sattuneita virheitä voidaan myöhemmissä työvaiheissa korjata/huomioida?
Mitä tarkoitetaan termeillä blottaus ja blokkaus? Miksi kyseiset työvaiheet tehtiin?

(Kysymyksiä primer-yhdistelmistä)

 

ELFY4959 Selkärankaisten vertaileva anatomia, 1 ov

23.1.2002, Jorma Paranko ja Anssi Teräs

a) Nikaman perusrakenne
b) Mitkä nikamat voidaan tunnistaa kalan, sammakon, linnun ja nisäkkään tukirangasta
Laskimojärjestelmän erityispiirteet siirryttäessä kaloista nisäkkäisiin
Kalan, sammakon ja linnun ihon rakenne-erot

24.1.2001, Jorma Paranko

Laskimojärjestelmän erityispiirteet siirryttäessä kaloista nisäkkäisiin
Vertaa keskenään sammakon, linnun ja rotan takaraajan luuston rakennetta; erot ja rakenteelliset vastaavuudet
Linnun ruoansulatuskanavan erityispiirteet

BIOL2010 Eläinten lisääntyminen ja kehitys

22.2.2006, Jorma Paranko

alkioiden käyttö kantasolututkimuksessa ja geenimuunneltujen eläinten tuotossa.
mitä tarkoitetaan primaari-induktiolla ja mitkä molekyylit ovat siinä keskeisessä asemassa?
neuraalipienasta muodostuvat solutyypit ja millä tavoin hampaan kehitys liittyy neuraalipienaan?

jos osallistuit harjoitustöihin:

mitä muutoksia hCG:n (LH-analogin) yliekspressio aiheuttaa hiirikoiraan ja -naaraan lisääntymiselimistössä. perustele myös, miten muutokset ovat selitettävissä.

 

ELFY4957-4958 Kehitysbiologian luennot + harjoitustyöt

16.04.2004 Jorma Paranko, Luentokuulustelu

Aivojen ja silmän kehitys
Yksilönkehityksen päävaiheet ja neurulaation perusmekanismit
Maitorauhasen ja hampaan kehitys

07.04.2004 Jorma Paranko, Luentokuulustelu

Ihmisalkion varhaiskehitys ja istukan muodostus
Mesenkyymin merkitys epiteelin erilaistumisessa
Mesodermin johdannaiset

08.12.2003 Jorma Paranko
Vain luennot: vastaa kysymyksiin 1-3
Luennot + harjoitustyöt: vastaa kysymyksiin 1-4

Mitä ovat selektorigeenit ja mikä on niiden tehtävä yksilönkehityksessä?
Sukupuolen määräytymismekanismit selkärankaisilla.
Meioosin sukupuolispesifi säätely nisäkkäillä ja mitä tiedetään munasolun meioottisen kypsymisen säätelystä?
Rotan estrus-syklin kokeellinen määritys emätinnäytteistä. Miten syklin muutokset ihmisellä korreloivat kohdun limakalvomuutosten kanssa?

02.04.2003, Jorma Paranko

Urogenitaalielimistön kehitys.
Istukan kehitys.
Vertaa keskenään merisiilin ja linnun gastrulaatiomekanismeja.

26.03.2003, Jorma Paranko

Mesodermin merkitys verenkierron ja verisuonituksen kehityksessä.
Ektodermin ja mesodermin väliset vuorovaikutukset elinten kehityksessä. Mainitse myös neljä esimerkkiä.
Munasolun kehityksen eli oogeneesin erityispiirteet.

 

ELFY#### Ihmisen Biologia, 1 ov

22.5.2000, Jorma Paranko, Helka Julku, John Eriksson

Kardiovaskulaarinen järjestelmä sydämen toiminnan säätelyssä.
Erytropoieesi (punasolujen muodostus) ja sen säätely
a) Kuvaile antigeenejä esittelevät solut ja niiden tehtävät
b) Miten vasta-aineiden tuotanto aktivoituu antigeeniä esittelevän solun välityksellä?

5.5.2000, Jorma Paranko, Helka Julku, John Eriksson

[oli palautettavalla paperilla]
a) Kuvaile miten verenkiertoon pääsevät T-solut valikoituvat.
b) Mitkä ovat T-solujen pääluokkia ja mihin niitä tarvitaan?
a) Rasva-aineiden imeytyminen
b) Rasvaliukoiset vitamiinit ja niiden tärkeimmät tehtävät elimistössä.

 

ELFY4953 Eläinten ekofysiologia, 1 ov

18.12.2006, Mikko Nikinmaa

Mitä piirteitä muuttavan linnun energiankulutukseen liittyy?
Miten eläinten happea sitovien pigmenttien ominaisuudet muuttuvat alhaisessa happipitoisuudessa ja miksi?
Kuvaa, miten makeanveden kala säätelee suola- ja happo-emästasapainoaan kiduksissa. Miten säätelymekanismit liittyvät toisiinsa?

16.05.2005

Miten poikilotermiset eläimet reagoivat kylmään?
Mitä on minimimetabolia, miten sitä mitataan ja mitkä toiminnot sen aiheuttavat?
Lisääntymiskäyttäytymistä laukaisevat tekijät

13.05.2005

Mitkä tekijät ja miten vaikuttavat vesieläinten happo-emästasapainoon
Miten ruoan hankinta, sulatus ja imeytyminen vaikuttavat eläinten energiankulutukseen
Stressiin liittyvät hormonaaliset muutokset ja niiden ajallinen esiintyminen

07.05.2004, luennot

Miksi delfiinit uivt säännöllisesti ilmaan hyppien? Mitkä ovat rajoittavia tekijöitä tämän tyyppisessä liikkumisessa?
Miten maaeläimet vähentävät vedenhukkaa?
Kuvaa ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat lisääntymisen ajoitukseen.

8.5.2002, Mikko Nikinmaa

Pitkän matkan suunnistus selkärankaisilla
Miten endotermiset eläimet selviävät kylmässä
Millä keinoin eläimet pystyvät vaikuttamaan uintisyvyyteensä

11.9.2000, Mikko Nikinmaa (kirja)

Miten ektotermiset eläimet voivat vaikuttaa lämmön saantiinsa ja lämmön hukkaansa
Osmoottisten mukautujien, lihasten ja hermojen toiminta suolapitoisuuden laskiessa
Kuvaa homeoviskoosin adaptaation merkitys ja mekanismit
Kuvaa pääpiirteissään selkärangattomien ja selkärankaisten sydämien toiminnan erot

12.5.2000, Mikko Nikinmaa

tenttikysymykset (moniste)

Miten eläimet selviytyvät vesiympäristön suolapitoisuuden laskusta?
Miten endotermiset eläimet selviytyvät alhaisista lämpötiloista?
Mitä hyötyjä hyönteisten ilmaputkijärjestelmästä on verrattuna selkärankaisten keuhkot/verenkierto hengitysjärjestelmään?

tenttikysymykset (kirja) 2 ov

Selvitä pääpiirteissään miten maalla elävät eläimet voivat vähentää vedenhukkaa eri elinjärjestelmistä.
Miten lämpötila vaikuttaa solukalvoihin ja muihin solurakenteisiin?
Selvitä, mitkä ovat tärkeimmät ihmisen aiheuttamat ongelmat makeavesiympäristöissä ja niiden pääasialliset vaikutukset eläimiin.
Miten loiset pyrkivät suojautumaan isännän puolustusjärjestelmiltä?

 

ELFY4967 Ekotoksikologia, 1 ov

13.11.2001, Tiina Lecklin

Selitä lyhyesti 
a) viivästynyt toksisuus
b) bioakkumulaatiokerroin
c) Kow -arvo
Oheisessa taulukossa on ilmoitettu järvitaimenen kuolleisuus eri Äänekosken paperitehtaiden jätevesierien laimennussarjoissa v. 1983 (96h testi, pH 7,4 - 7,8, 15 C). Taulukossa on ilmoitettu kuolleiden kalojen kokonaismäärä testissä.
a) Määritä graafisesti kuolleisuuden perusteella LC-50 -arvot kaikille jätevesierille
b) Määritä annosvasteiden avulla myös LOEC ja NOEC

Pitoisuus Jätevesierä
4 6 7 8
0 % 0/10 0/10 0/10 0/10
2,5 % 0/10 0/10 0/10 1/10
5 % 1/10 0/10 2/10 4/10
7 % 4/10 3/10 8/10 9/10
9 % 9/10 8/10 10/10 10/10
12 % 10/10 10/10 10/10 10/10

PAH-yhdisteet ekotoksikologiassa
In situ -seurannan kriteerit

16.11.2000, John Eriksson

Vastaa kolmeen kysymykseen

On helteinen kesä ja olet Turun kaupungin ympäristöviraston johtava hygienikko. kaupungilla on käytettävissään kaksi raakavesilähdettä, Maarian allas ja Aurajoki. Aurajoessa on Microcystis aeruginosa sinilevää, joka hiiritesteissä aiheuttaa maksamyrkytyksen tapaisia oireita kun taas Maarian altaassa on Anabaena flos-aque sinilevää, joka aiheuttaa hermomyrkytykseen viittaavia oireita. Kahden tunnin kuluttua on lehdistötilaisuus ja olet valmistelemassa alustusta tilaisuuteen. Kuvaile minkälaisia myrkkyjä sinilevissä on ja mitkä ovat niiden vaikutusmekanismit. ilmoitat lehdistötilaisuudessa myös kumpaa lähdettä tullaan käyttämään vedentuotannossa eli sinun tulee harkita kumpi kahdesta huonosta vaihtoehdosta on harmittomampi. Perustele lehdistölle kantasi, eli mistä syystä toista vaihtoehtoa voi verrattain turvallisesti käyttää raakavesilähteenä.
Ympäristöviraston johtavana hygienikkona olet saanut raportteja eräästä polyakrylaatteja (käytetään mm. pleksilasiin) käyttävästä pienyrityksestä, jonka työntekijöillä on hälyttävä määrä maksavaurioihin viittaavia tauteja. Kyseistä materiaalia muokattaessa ja sen liimauksessa käytetään liuottimena kloroformia ChCl3. Tiedät kirjallisuudesta, että kloroformin metabolia saattaa tuottaa vapaita radikaaleja. Olet valmistelemassa raporttia toimenpidestrategiasta ja sinun pitää raportin johdannossa selittää miksi kloroformi, joka muuten on hermomyrkky, saattaa pitempiaikaisina altistuksina toimia maksamyrkkynä. Selitä detoksikaatiomekanismien perusperiaatteet ja myös miksi yrityksen työntekijöiden joukosta tupakoivat ja alkoholia runsaasti käyttävät henkilöt näyttävät olleen erityisen alttiita maksavaurioille.
Mitkä puolustusmekanismit nisäkkäillä on oksidatiivista stressiä vastaan?
Natriundodekyylisulfaatille (detergentti) mitattiin kirjolohessa seuraavat annosvasteparametrit: LC50: 4mg/l, LOEC:0,3mg/l. Arvioitu NOEC oli 0,2mg/l. Kirjolohen pitkäaikaisaltistuksissa havaittiin hematokriittiarvoissa seuraavanlaiset muutokset (altistukset korostettuina, tulokset alleviivattuina) Kontrolli (%RBC ±): 30.1±0,2; 0,001mg/l: 30,0±0,3; 0,005mg/l:27,1±0,3; 0,01mg/l: 26,8±0,3. Tutkimassasi joessa on erän pesuainetehtaan välittömässä läheisyydessä dodekyylisulfaattia 1mg/l ja olet mittauksissasi havainnut, että tästä pitoisuudesta alajuoksun pitoisuus vähenee ilmoitetulla alajuoksun mittauspisteillä seuraavasti: 1km: 0,3mg/l, 2km: 0,1mg/l, 5km: 0,05mg/l, 10km: 0,0005mg/l. Laske riskikertoimet näille mittauspisteille LC50-arvoja (käytä turvakerrointa 10) ja pitkäaikaisaltistusten tuloksia käyttäen. Arvioi kuinka pitkälle alajuoksun suuntaan sinun pitää kulkea, jotta kaloja alkaisi koekalastuksissa esiintymään.

 

ELFY4960 Koe-eläintiede (2 ov) kirjatentti: Rottia, tutkijoita, tuloksia

06.02.2006, Tomi Streng

Mitkä ovat peruskoetekniikat ja miten ne tehdään? Esimerkkieläimenä rotta.
Minkä rodentin valitsen eläinkokeeseen? Vertaile hiiren, rotan ja marsun käyttöä koe-eläimenä (erityispiirteet)
Kalan käyttö koe-eläimenä:

käsittelyssä huomioitavaa
Verinäytteen otto

07.03.2005, Tomi Streng

Mitkä ovat peruskoetekniikat ja miten ne tehdään? Esimerkkieläimenä rotta.
Koe-eläimen kivun voimakkuuden arviointi
Verinäytteen otto ja aineiden antotavat: kala
Rotan anestesiatasot. Selitä tarkemmin kirurginen anestesia, miten se testataan ja miten sitä tarkkaillaan?

22.10.2001, Helka Julku

Lämpötilan vaikutus lääkevasteisiin. Valaise vastaustasi esimerkein.
Koe-eläinten jaottelu niiden mikrobiologisen tilan perusteella.
a) sinulla on rotta koe-eläimenä. Mitkä ovat sillä tehtävät peruskoetekniikat ja miten ne tehdään? 
b) Anestesiatasot. Kirurginen anestesia; miten se testataan ja miten sitä tarkkaillaan?
Mitä sisältää asetus koe-eläintoiminnasta silloin, kun eläimelle tehdään sellaisia eläinkokeita, joista voi aiheutua eläimelle kipua tai tuskaa?

ELFY#### Ympäristötekijät transkription säätelyssä, 1 ov

24.11.2003, Mikko Nikinmaa

Mitä ympäristötutkimuksessa usein mitataan selvitettäessä vierasaineiden aiheuttamaa geenien ilmenemistä?
Miten lämpöshokkiproteiinien tuotantoa säädellään transkriptionaalisesti?
Mitä on estivaatio ja mitä aineenvaihdunnallisia ja geenisäätelyn tapahtumia siihen liittyy?

20.10.2003, Mikko Nikinmaa

Miten kasvuhormoni liittyy lämpötilasta riippuvaan geenisäätelyyn?
Miten kupari-ionit voivat vaikuttaa geenien ilmentymiseen?
Kuvaa vuorokautisen rytmiikan synnyn mekanismeja geenisäätelyn tasolla?

 

ELFY4964 Mikroskooppitekniikat I ja II (3 ov)

12.5.2006

Olet värjäämässä rotan maksaleikkeitä spesifisellä vasta-aineella A, joka tunnistaa maksan proteiinin A'. Vasta-aine on monoklonaalinen ja valmistettu hiiressä. Löydät kylmähuoneesta seuraavat vasta-aineet:

FITC-rat-anti-mouse
FITC-rabbit-anti-rat
FITC-rabbit-anti-mouse
FITC-rat-anti-human

Lisäksi jääkaapista löytyy sekä kanin että rotan normaaliseerumia.

Selvitä lyhyesti miten tekisit immunovärjäyksen käytössä olevilla reagensseillä ja minkälaisia vaatimuksia se asettaisi mikroskoopeille.

Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan mikroskopiassa

erotuskyvyllä
kromaattisella aberraatiolla

Miksi TEM:issä näytteen pitää olla tyhjiössä?

19.05.2004

VALOMIKROSKOPIA
 

Kerro lyhyesti keskeiset vaiheet parafiinileikkeiden ja jääleikkeiden valmistuksesta ( ei värjäystä)
Selvitä lyhyesti konfokaalimikroskopian periaate (esim valonlähde, fokustaso, kuvanmuodostus yms)
Selitä lyhyesti mitä tarkoitetaan mikroskopiassa
a) erotuskyvyllä
b) kromaattisella aberraatiolla 

ELEKTRONIMIKROSKOPIA

Selitä lyhyesti SEM-näytteen valmistuksen keskeiset vaiheet (mitä ja miksi)
Kuvaile näytteen ja elektronisuihkun interaktiot (Specimen Beam interactions) ja kerro lyhyesti miten niitä hyödynnetään elektronimikroskopiassa

 

ELFYXXXX Eläinfysiologian lopputentti II

2005, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Miten reseptorit ja kanavat toimivat nopeassa neurotransmissiossa?
Kuvaa selkärankaisten sylkirauhasten toiminnan ja tehtävien pääpiirteet
Mikrosirkulaation säätelyn periaatteet
Kuvaa munuaisputkessa tapahtuvat suolojen reabsorption periaatteet

21.3.2005, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Kerro, mitä ovat symporterit ja antiporterit ja mitä tehtäviä niillä soluissa on.
Kuvaa pääpiirteissään hajun aistimisen mekanismi.
Miten hiussuonten veren virtausta säädellään paikallisesti?
Mitä tarkoitetaan kalvojen homeoviskoosilla adaptaatiolla?

17.1.2005, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Näköpigmentit ja niiden toiminta valon aistinnassa
Lihaksen supistumisen energetiikka -miten ATP:tä kuluu ja miten sitä regeneroidaan?
Miten hiussuoniston veren virtausta säädellään?
Endotermian ja ektodermian edut ja haitat.

15.12.2004, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Katekolamiinien synteesi
Matelijan sydämen rakenne ja toiminta
Suolatasapainon säätely merieläimillä
Hajun aistimisen mekanismit

20.9.2004, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Miten hermosolujen lepopotentiaali syntyy?
Miten korva aistii äänen korkeuden?
Selvitä väkevöitymisen mekanismi.
Miten eläimet selviytyvät kuumassa ilmanalassa?

10.5.2004, M. Nikinmaa (Eckert Animal Physiology)

Hyönteisen lentolihaksen toiminta.
Maun aistimisen mekanismit.
Katekolamiinien synteesi, eritys ja tehtävät hormooneina.
Nisäkäsmunuaisen toimintaperiaatteet

 

ELFY4980 Ihmisen fysiologia ja anatomia, 1 ov

21.5.2007, Minna Vainio

Vastaa kolmeen kysymykseen:

Hermokudoksen rakenne
Kilpirauhashormonien tuotto ja niiden erityksen säätely
Elimistön happo-emäs tasapainon ylläpito
Punasolujen elämänkaari

18.04.2005, John Eriksson

Vastaa kolmeen kysymykseen.

(A) Piirrä verenkierron yleiskaavio ja kuvaile verenkierron toimintamekanismeja. (B) Mitä erityispiirteitä maksan ja aivojen verenkierrolla on? Piirrä selventäviä kaavakuvia.
Kuvaile lihassupistuksen periaatetta. Piirrä kaavakuva ja nimeä supistukseen osallistuvat solun tukirangan proteiinit.
Ihmisen glukoositasapainoon vaikuttavat tekijät. Piirrä kaavakuva ja kuvaile syy-seuraussuhteita.
Miten nefroni toimii? Piirrä kaavakuvio ja kuvaile eri osien toimintaa.

 

ELFY#### Neurobiologian perusteet

02.05.2005, Tomi Streng

Määrittele/selitä lyhyesti:

Monosynaptinen refleksikaari
Veri-aivoeste
Aktiopotentiaalin kulku (myeliinitupeton vs. myeliinitupellinen aksoni)
IPSP

Parasympaattinen hermost
Isojen aivojen rakenne pääpiirteittäin

 

ELFY#### Hormonit, reseptorit ja soluviestintä

06.03.2006, J. Eriksson

Vastaa kolmeen kysymykseen

Kuvaile kolmea eri tyrosiinikinaasijärjestelmää, jotka ovat keskeisiä viestinvälittäjiä muttei itsessään reseptoreita. Piirrä kaavakuvia ja selitä niiden tarkka toiminnallisuus.
Miksi SH2-domeenit ovat niin tärkeitä soluviestinnän toiminnalle. Kuvaile SH2 domeenien toimintaa kolmessa eri viestijärjestelmässä. Miten SH2 ja SH3 domeenien toiminnot liittyvät toisiinsa? Piirrä selventäviä kaavakuvia.
Kuvaile proteasomin toimintaa kolmessa eri viestijärjestelmässä. Piirrä kaavakuvia ja kuvaile tarkat molekyyli-interaktiot.
Jos ajattelet soluviestinnän kytkentäkaaviota, millä tavalla G-proteiinit voivat kytkeytyä reseptorityrosiinikinaasiviestintään proksimaalisen (lähistön) ja distaalisen (kaukaisen) viestinnän tasoilla? Kuvaile tarkat molekyyli-interaktiot.