Maantieteen perusopintojen tenttikysymyksiä

MAANTIETEEN PERUSOPINNOT

Vanhaan tutkintojärjestelmään kuuluvat kurssit on merkattu (***). 

MAAN9601/6051 Maantieteen olemus, osat ja tehtävät 

18.10, P. Yli-Jokipii

Kysymykset niille pääaineisille maantieteen opiskelijoille, jotka tenttivät ainoastaan luentosarjan:

Environmentalismi, possibilismi ja probabilismi maantieteessä
Mitä geomorfologiassa tutkitaan?
Kaupungistumisprosessin vaiheet mallivaltiossa Jack P. Gibbsin mukaan

Kysymykset niille sivuaineisille opiskelijoille, jotka tenttivät sekä luentosarjan että Ervastin-Kytömäen-Paanasen oppikirjan:

Mitä geomorfologiassa tutkitaan?
Kaupungistumisprosessin vaiheet mallivaltiossa Jack P. Gibbsin mukaan
Vuorovesi-ilmiö: Voimakkuus, ajallinen vaihtelu ja syyt
Vesivoiman edut ja haitat

30.10.2006 P. Yli-Jokipii
 

Reliefit, profiilit, kausaaliprofiilit, lohkodiagrammit ja ilmakuvat. Havainnollista
Mitä asiakokonaisuuksia hydrogeografiassa tutkitaan?
Tärkeimmät maannostyypit kasvillisuusvyöhykkeittäin
Innovaatioiden omaksuminen ja leviäminen.

20.10.2005 P. Yli-Jokipii

Kysymykset niille, jotka tenttivät vain luentosarjan:

Positivistinen, hermeneuttinen ja kriittis-emansipatorinen tieteenperinne.
Kotiseutuoppi, ympäristöoppi ja ympäristötieto pienten lasten ensi kosketuksena maantieteeseen.
Mitä hydrogeografiassa tutkitaan?

Kysymykset niille, jotka tenttivät sekä luentosarjan että teoksen Ervasti, Kytömäki, Paananen: Globus, toimiva maapallo, ihminen ja ympäristö:

Positivistinen, hermeneuttinen ja kriittis-emansipatorinen tieteenperinne.
Kotiseutuoppi, ympäristöoppi ja ympäristötieto pienten lasten ensi kosketuksena maantieteeseen.
Maannostuminen ja maannostyypit kasvillisuusvyöhykkeittäin.
Taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät kaivostoiminnassa.

04.10.2004 P. Ylijokipii

Kysymykset niille, jotka tenttivät sekä luennot että kirjan:

Filosofi Immanuel Kantin käsitykset maantieteestä
Maantieteen aseman kehitys peruskoulussa ja lukiossa
Aavikot maapallolla: luonnehti, nimeä ja näytä sijainti karttapiirroksella
Innovaatioiden omaksuminen ja diffuusio

25.09.2003 P. Yli-Jokipii

Kysymykset niille, jotka tenttivät vain luentosarjan:

Vertaile toisiinsa ensironmentalismia ja probalismia maantieteessä.
Maantieteen asema peruskoulun ja lukion oppiaineena.
Mitä tarkoitetaan graafisuudella (graphicacy) ja mikä merkitys sillä on maantieteen kannalta?

Kysymykset niille, jotka tenttivät sekä luentosarjan että teoksen Ervasti, Kytömäki, Paananen: Globus, toimiva maapallo, ihminen ja ympäristö:

Vertaile toisiinsa environmentalismia ja probabilismia maantieteessä.
Maantieteen asema peruskoulun ja lukion oppiaineena.
Paikalliset tuulet
Kestävän metsänhoidon toimenpiteet

20.09.2001 P. Yli-Jokipii

Mitä tarkoitetaan paradigmalla tieteessä? Mikä on maantieteen iso yleinen paradigma? Minkälaisia pienenmpiä paradigman vaihdoksia maantieteessä on katsottu tapahtuneen?
Maantieteen asema suomalaisessa peruskoulussa ja lukiossa
Mihin osiin kulttuurimaantiede voidaan jakaa ja mitkä niistä ovat eniten harrastettuja?

23.09.1999 P. Yli-Jokipii

Maantieteen tutkimustapa ja maantieteen tutkimuskohde
Mitä tarkoitetaan graafisuudella (graphicacy) ja mikä merkitys sillä on maantieteen opetuksessa?
Mitä asutusmaantieteessä tutkitaan?

22.09.1998 P. Yli-Jokipii

Vastaa joko kysymyksiin A (luennot) tai kysymyksiin B (luennot+oppikirja)

A.

Mitä klimatologiassa tutkitaan?
Mitä väestömaantieteessaä tutkitaan?
Environmentalismi, possibilismi ja probabilismi maantieteessä

B.

Mitä klimatologiassa tutkitaan?
Mitä väestömaantieteessä tutkitaan?
Vuorovesi-ilmiö. Mista se johtuu, miten se ilmenee ja mitä haittaa tai hyptyä siita on?
Kansainvälisen kaupan vapautuminen.

 

MAAN 1002/6052 Kartografian perusteiden luennot

18.10.2005 A. Heino

Mitä tietoja löydät peruskartasta?
Teemakarttaesityksen edut ja haitat.
Ilmakuvaus karttojen valmistuksessa.

22.11.2004 A. Heino

Mitä tietoja peruskartast löytyy. Vastaa suht. lyhyesti, esim. ranskalaisilla viivoilla ja lisäksi lyhyet kommentit.
Miksi kello ei ole 12 vaikka aurinko on keskitaivaalla.
Karttojen tekijänoikeus.

28.10.2004 A. Heino

Mittakaavat ja niiden luotettavuus eri tavoin laadituilla kartoilla
Korkeustietojen esittäminen peruskartoissa
Diagrammien koordinaatistot ja miten niillä voidaan luoda vääriä mielikuvia

29.2.2004 A. Heino

Miksi karttoja ei voi valmistaa tekemättä virheitä?
Aurinkokellon näyttämä aika vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti rannekellosi näyttämästä. Miksi?
Diagrammien koordinaatistot.

22.10.2003 A. Heino

Suomen kartoissa käytettävät koordinaattijärjestelmät. Miten ne liittyvät karttojen valtakunnalliseen lehtijako- ja numerointijärjestelmään.
Korkeustietojen esittäminen peruskartoissa.
Diagrammien koordinaatistot.

11.10.2001 A. Heino

Suomen karttojen valtakunnallinen lehtijako- ja numerointijärjestelmä
Mitä merkitsevät (selitä myös asian taustaa) seuraavat peruskartalta löydettävät luvut?
a) 6732 (punaisella tekstillä kartan reunuksessa)
b)104401 (kartan vasemmassa yläkulmassa)
c) -32m 40s (kartan ylä- ja alakehyksessä
d) N 60 -järjestelmä (kartan alareunuksessa)
Miten voit luoda vääriä mielikuvia teemakarttojen avulla?

2000 A. Heino

Minkälaista virheitä (ja miksi) syntyy, kun maapallon pinta kuvataan tasolla?
Miten varmistat, että laatimasi teemakartta ymmärretään oikein?
Mitä merkitsevät (selitä myös asian taustaa) seuraavat peruskartalta löydettävät luvut?
a) 6732 punaisella tekstillä kartan reunuksessa
b) 104401 kartan vasemmassa yläkulmassa
c)-32m 40s kartan ylä- ja alakehyksessä 
d) N 60 -järjestelmä (kartan alareunuksessa)

 

*** MAAN0202 Kulttuurimaantieteen perusteiden luennot

Toukokuu 2004, P. Yli-Jokipii

Mitkä sairaudet erityisesti vaikuttavat kuolleisuuteen maailmassa?
Elämänkaariajattelu muuttoliiketutkimuksessa
Asutuksen sijaintityypit ja ryhmitystyypit.
Kaupungin liikekeskustan rajaaminen

29.10.2003 P. Yli-Jokipii

Erilaiset maahanmuuttajaryhmät. Nimeä ja luonnehdi lyhyesti.
Vaara-asutus Suomessa. Levinneisyys ja syyt.
Kaupungistumisprosessin malli. Nimeä vaiheet ja luonnehdi niitä.
Talousmaantieteen jako osiin tutkimusongelman lähestymistavan mukaan.

06.11.2002 P. Yli-Jokipii

Maahanmuuttajaryhmät. Nimeä ja kerro esimerkkejä.
Maatalousasutuksen kylmyys- ja korkeusrajat maapallolla.
Millä eri tavoin kaupungin liikekeskusta voidaan rajata?

01.11.2001, P. Yli-Jokipii

Väestöllinen muuntuminen Suomessa
Maatalousasutuksen globaaliset kylmyysrajat
Kaupungin liikekeskustan rajaaminen
Tervaan perustunut tapulituotanto Suomessa

 

 

MAAN0306 Globaalin kehitysproblematiikan kirjallisuus 
(Potter et al.: Geographies of Development)

03.10.2005, T. Sitari 

Vastaa kaikkiin kysymyksiin Potter et al. mukaan.

Selvitä,miten globalisaatio toisaalta yhtenäistää ja toisaalta epäyhtenäistää maailmaa.
Kehityksen myönteiset ja kielteiset ympäristövaikutukset. Pohdi myös, miten kielteisiä voitaisiin ehkäistä ja myönteisiä edistää.
Urbanisoituminen ja kehitys. Pohdi urbanisoitumista kehityksen seurauksena ja sen vauhdittajana.

22.11.2004, T. Sitari

Vertaile kehityksen tulkinnan klassis-traditionaalista ja strukturalistista lähestymistapaa Potter et al. mukaan.
YK-järjestelmän rakenne ja rooli kehityksessä Potter et al. mukaan.
Energian suhde kehitykseen Potter et al. mukaan.

23.02.2004, T. Sitari

Globalisaatio kehityserojen tasoittajana ja syventäjänä.
Taloudellisen kehityksen ympäristövaikutukset.
1980-luvun kehityskeskustelu.

MAAN0205 Geoinformatiikan perusteet, 2 ov

10.05.2005, Harri Tolvanen

Selitä lyhyesti KOLME seuraavista käsitteistä. Havainnollista tarvittaessa piirrosten avulla. 
a) Pintamalli 
b) Puskurointi (buffering) 
c) Topologia 
d) Geometrinen yleistäminen
Kartta geoinformatiikan 
a) aineistona ja 
b) tulosten esittämiskeinona
Satelliittipaikannuksen periaatteet ja soveltaminen. Pohdi luentojen ja harjoitusten pohjalta.