Maantieteen syventävien opintojen tenttikysymyksiä

MAANTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 

Vanhaan tutkintojärjestelmään kuuluvat kurssit on merkattu (***). 
 

MAAN0310 Tilastollisten menetelmien kurssi (2 ov)

24.11.2004, Jarmo Malmsten

Selitä lyhyesti alla olevat termit
a) ositettu otanta
b) reliabiliteetti
c) ordinaaliasteikko
d) mediaani ja moodi
e) spearmanin korrelaatiokerroin
f) parametriset testit
(kuvaselitystehtävä Statisticasta>
Tilastolliset menetelmät ja ympäristöproblematiikka. Pohdi saamasi Jukka Koffernin (1998) artikkelin tilastot ympäristöntilan tulkkeina sekä kurssilla oppimasi perusteella ongelmakohtia, joita tulee vastaan yhtäältä ympäristön tilan tilastollisessa kuvaamisessa kuin toisaalta ympäristön tilan tilastollisten kuvausten käytössä.

MAAN9617 Kaupunkimaantieteen ja -suunnittelun luennot

09.02.2004, Andersson

Konfliktit ja institutionaaliset rajoitteet kaupunkitutkimuksen lähtökohtana. Yhdistä myös vastaukseesi käsite "kaupungin kasvukone".
Millaisten teemojen kautta sukupuoli on liittynyt maantieteelliseen tutkimukseen ja miten Elisabeth Wilson on kritisoinut modernia kaupunkisuunnittelua naisnäkökulman laiminlyönnistä?
Miten kubismin tilakäsitys yhdistyy kaupunkisuunnitteluun?

03.12.2003, Andersson

Vastaa pakollisena:

Mitä ymmärretään restrukturaatiolla, mihin teoreettisiin taustoihin se liittyy ja miten se ilmenee kaupunkitutkimuksessa?
Vastaa vaihtoehtoisesti toiseen kysymykseen seuraavista:
a) Millaisten kehitysprosessien kautta 'metapolis' määrittyy?
b) Segregaatio yhteiskuntaluokan ja yhteiskuntapolitiikan ilmentymänä.
Vastaa vaihtoehtoisesti toiseen kysymykseen seuraavista:
a) Kulturalistinen yhteys kaupunkisuunnitteluun.
b) Nykyaikaisen kaupunkisuunnittelun synty ja miten erilainen tiedeperusta vaikutti sen kehitykseen.

24.02.2003, Andersson

Miten käsitteet 'topofilia' ja 'lokaliteetti' määrittelevät paikkaa?
Luennoilla käsiteltiin kolmea kaupunkipoliittista kysymystä liittyen teemaan 'paluu kaupunkiin'. Esitä kaksi näihin liittyvää ongelmallista kehityssuuntaa, vaihtoehtoinen visio kehityssuunnalle sekä kaupunkipolitiikan mahdollisuudet vision toteuttamiselle.
Mitä ovat markkinakriittisen ja markkinamyönteisen suunnittelun tyylit ja millaista kaupunkisuunnittelua niihin liittyy?

20.01.2003
Vastaa pakollisena kysymykseen 1 ja vaihtoehtoisesti kahteen kysymykseen kysymyksistä 2-4.

Miten käsitteet 'topofilia' ja 'lokaliteetti' liittyvät kaupunkimaantieteen tutkimukseen ja miten erilaisista lähtökohdista niihin liittyvä tutkimus syntyy?
Verkatehdas kaupunkimaisemassa. Millaisten vaiheiden kautta ja miten luennoilla tarkasteltiin tehtaan ja sen ympäristön suhdetta erilaisiin instituutioihin?
Teollinen ja jälkiteollinen rationaliteetti kaupunkisuunnittelun taustalla.
Suunnitteluopin tieteellistyminen ja tiedeperustan muotoutuminen kaupunkisuunnittelulle.

 

MAAN9620 Kaupunkimaantieteen kirjallisuuskuulustelu (LeGates, R. T. & F. Stout: The City Reader)

Laitoksen ilmoitustaululta löytyy lista kysymyksistä, joista neljä tulee tenttiin ja kolmeen täytyy vastata.

MAAN 0367 Paikkatietomenetelmien kirjallisuus

18.10.2004, Jukka Käyhkö

Vastaa kolmeen kysymykseen:

Kriging interpolointimenetelmänä
Paikkatietoaineistojen virhelähteet
Sumean logiikan soveltaminen paikkatietoanalyyseissa (fuzzu sets)
Reitinoptimointi vektoripohjaisen verkostoanalyysin sovelluksena - periaatteet ja käyttömahdollisuudet

MAAN 0334 Geomorfologian kirjallisuus

19.01.2004. Jukka Käyhkö (Chorley, Schumm & Sudgen)

Vertaile Davisin, Penckin ja Kingin eroosiosyklimalleja.
Orgaaniset rannikot (Organic coasts)
Valuma-alueen morfometrinen analyysi

 

MAAN 0330 Globaalimuutostutkimus ja maantiede

03.11.2003. Jukka Käyhkö

Mitä ovat SOC-ilmiöt? Missä niitä esiintyy? Miten ne liittyvät globaalimuutokseen?
Mitä ovat SRES-skenaariot? Kuvaile neljä keskeistä skenaarioiden päälinjaa (storyline)?
Mitä Yrjö Haila tarkoittaa todetessaan, että "Mikään hyödyllinen ympäristöpoliittinen pohdinta ei voi perustua pyrkimykseen erottaa ilmaston 'luonnollinen' vaihtelu ihmistointen aiheuttamasta"? Miten yhteiskunnan tulisi tämän perusteella toimia?

MAAN9807 Maantieteen historian ja teorian luennot

24.11.2005, P. Yli-Ylijokipii

Rooman suuruuden ajan maantiede
Arabialainen maantiede ja sen merkitys keskiajalla
Miten liittyvät toisiinsa Albrecht Penck ja Iivari Leiviskä, Ewald Banse ja Reino Kalliola sekä Siegfrid Passarge ja J. G. Granö?

25.11.2004, P. Yli-Jokipii
Valitse seuraavista kolme ryhmää, joihin vastaat

Eratosthenes, Strabon, Varenius
Kant, von Humboldt, Ratzel
Hettner, Banse, Spethmann
Maupertuis, Kalm, Porthan
Hult, Leiviskä, Granö

Kevät 2003, Harri Andersson

Mitä ymmärretään kuhnilaisella normaalitieteellä ja miten siinä faktat määriytyvät suhteessa paradigmoihin?
Marxismi ja jälkimarxsismi Derek Gregoryn mukaan.
David Harveyn ja Edward Sojan postmoderni maantiede.

27.2.2001 H. Andersson

Maantieteen historia ja kehitys. Vastaa kahteen kysymykseen seuraavista.

Immanuel Kant, Alexander von Humboldt ja Richard Hartshorne maantieteen kehityksen tiennäyttäjinä.
Mitä tarkoitetaan maantieteen historiallis-hermeneuttisuudella ja miten se yhdistyy Jürgen Habermasin kirjoituksiin?
Millaisia aluekäsityksiä maantieteessä on syntynyt kriittisten tulkintojen kautta? Luonnehdi näitä aluekäsityksiä lyhyesti.

Maantieteen filosofiset ja teoreettiset lähtökohdat. Vastaa kahteen kysymykseen seuraavista.

Anthony Giddensin esittämät näkökulmat strukturalistisen ajattelun merkityksestä sosiaalisen teorian rakentumisessa.
Miksi realismi ei ole naturalismia?
Miten Derek Gregory on kykenyt Foucaultin spatiaalisuuden Saidin orientalismiin?
Luonnonmaantieteen metodologia ja metodiikka

 

Luonnonmaantieteen metodologia ja metodiikka

MAAN0314 Luonnonmaantieteen metodiikan kirjallisuus (Gregory 1,5 ov)

21.2.2005 J. Käyhkö

Positivismi ja post-positivismi luonnonmaantieteessä
Ihmistoimintojen vaikutusten arviointi eri luonnonmaantieteen osalohkojen näkökulmasta ("Assessing the magnitude of human activity")
Näkökulma ajan olemukseen vaihtelee. Prosessitutkimuksessa aikaa voidaan tarkastella erilaisina jaksoina. Esittele nämä.

 

Kulttuurimaantieteen metodologia ja metodiikka

MAAN7255 Kirjallisuuskuulustelu I

4.12.2006, Pentti Yli-Jokipii

Kerropa ensiksi, miten Holt-Jensen on jäsentänyt oppikirjasi päälukuihin ja mikä on niiden aivan keskeinen asiasisältö.
Kerropa toiseksi, miten Hagget, Cliff & Frey ovat jäsentäneet oppikirjasi osan ´Locational Models´ päälukuihin ja mikä on niiden aivan keskeinen asiasisältö.
Kerropa kolmanneksi, miten Hagget, Cliff & Frey ovat jäsentäneet oppikirjasi osan ´Locational Methods´ päälukuihin ja mikä on niiden aivan keskeinen asiasisältö.

22.11.2004 P. Yli-Jokipii

Environmentalismi ja sen äärimuodot: Friedrich Ratzel ja Ellen Semple
Paikka ja paikattomuus maantieteen tutkimuskohteena
Mitä tarkoitetaan isodapaanilla ja mihin isodapaanitekniikkaa maantieteessä käytetään?
Mikä on ghetto ja millaisissa yhteyksissä sitä oppikirjassasi käsitellään?

23.02.2004 Holt-Jensen ja Haggett et al. P. Yli-Jokipii

Miten Darwinismi on vaikuttanut maantieteeseen? (Holt-Jensen)
Erittele käsitteitä humanistinen, hermeneuttinen ja behavioraalinen maantiede.(Holt-Jensen)
Oppikirjassasi on luku pinnat (surfaces). Mitä keskeisiä eli asiakokonaisuuksia siinä käsitellään?
Alueellisen autokorrelaation käsite ja sen merkitys maantieteellisessä tutkimuksessa.

6.8.2001 Holt-Jensen ja Abler et al.H. Andersson

Esittele Alexander von Humboldtin ja Carl Ritterin ajattelua (Holt-Jensen)
Millä tavoin strukturalismi haastaa positivismin? (Holt-Jensen)
Pohdi spatiaalista diffuusiota ja sen tutkimusta (Abler et al.)
Selittäminen tieteessä ("Explanation in science") (Abler et al.)

Alueellisen kehittyneisyystutkimuksen valinnaiset syventävät opinnot

MAAN 7555 Alueellisen kehittyneisyystutkimuksen kirjallisuus

16.10.2006, Pentti Yli-Jokipii

David S. Landes: The Wealth and Poverty of Nations - Why Some are so Rich and Some so Poor.

Hollannin siirtomaaimperiumi
Miksi juuri Britannia loi maailmanlaajuisen siirtomaaimperiumin?
Etelä-Amerikan valtioiden itsenistymiskehitys

MAAN 0351 Development Cooperation

18.10.2006, Taimi Sitari, Kirjoita enintään 1 sivun mittainen pienoisessee kustakin seuraavasta aiheesta.

YK:n kehityksen vuosikymmenet
Projekti-tyyppisen kehitysavun ongelmia
Pariisin julistus annettiin vuonna 2005 ja noin 90 maata on allekirjoittanut sen.Millaisia ongelmia tämän julistuksen on tarkoitus ratkaista?
Suomen kehitysyhteistyö Aasiassa vuonna 2005

Syksy 2004, Taimi Sitari

Kansainvälisesti asetettu kehitysavun määrällinen tavoite ja sen saavuttaminen
Aasiaan suuntautuva kehitysapuvirta, sen alkuperä, vastaanottajat
Suomen kehitysyhteistyö Vietnamin kanssa
Kauppa Suomen kehityspoliittisessa ohjelmassa 2004

 

MAAN0105 Poliittisen maantieteen luennot

16.05.2005, S. Moisio

Raja poliittismaantieteellisenä käsitteenä
Kertaa kansainvälisen ympäristöpolitiikan neuvotteluprosessin vaiheet luennolla esitetyn mukaisesti. 26.04.2004, S. Moisio

Miten kriittinen geopolitiikka eroaa orgaanisesta valtioteoriasta?
Millä tavalla vallan hajauttaminen taikka keskittäminen liittyy EU:n tulevaisuuteen, erityisesti sen poliittismaantieteellisiin muotoihin?

 

MAAN9628 Suomen aluekehityksen, aluepolitiikan ja aluesuunnittelun luennot

20.10.2004, A. Koski

Uushumanistisen suunnittelun korostukset
Strategisen suunnittelun keskeinen idea
Mitä alla oleva termi tarkoittaa:
a. Alueen välinekehittyneisyys
b. Asianajosuunnittelu
c. Työllisyysaste
d. Megatrendi
e. Isäntäkuntamalli
Tietoiskukysymykset
a. Kysymykseen Suomen elokuun työttömyydestä saat vastaukseksi kaksi eri lukua - millä tasolla ne ovat 10.000 tarkkuudella ja miksi ne poikkeavat toisistaan?
b. Miten selität sen, miksi Kauniaisten kaupungin asukkaat jyrkästi vastustavat yhdistymistä Espoon, Helsingin ja Vantaan kanssa?
c. Miksi osa Varsinais-Suomen liiton alueella olevista kunnista vaatii liittoa pienentämään menojen kasvun ensi vuonna 6 %:sta 4 %:ii? Entä mistä tuo menojen kasvupaine aiheutuu?

04.12.2003, Yli-Jokipii

Suomen taloudellinen ja alueellinen kehitys 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa
Vertaile Suomen ensimmäisen varsinaisen alueellisen kehittyneisyystutkimuksen (= Kai Palmgrenin 1960-luvulla tekemän tutkimuksen) metodiikkaa Euroopan unionin meille 1990-luvun puolivälissä tuomaan alueellisen kehittyneisyystutkimuksen metodiikkaan. Kerro tämän vastauksesi loppuun vielä erikseen, miksi faktorianalyysi sopii hyvin alueellisen kehittyneisyystutkimuksen menetelmäksi.
Maakuntatasolla toimivat Maakuntien liitot sekä Työvoima- ja elinkeinokeskukset. Vertaile niiden toimintaa keskenään.

29.11.2001, Yli-Jokipii,

Mihin Suomen 1990-luvun alkupuoliskon lama ja saman vuosikymmenen nouseva kehitys ovat perustuneet?
Erittele käsitettä hyvinvointi.
Miten maassammme alueellisen kehittyneisyyden tutkimusmenetelmä muuttui Euroopan unionin myötä?
Suomalaisen alueiden suunnittelujärjestelmän suunnitteletasot ja niitä vastaavat kaavat.

07.02.2000 P. Yli-Jokipii

Suomen talous on viime vuosikymmenien aikana kahdesti ylikuumennut. Milloin ja mistä syystä? Mitä siitä on seurannut?
Miksi faktorianalyysi sukulaismenetelmineen sopii niin hyvin alueelliseen kehittyneisyystutkimukseen?
Millä rahastoilla ja millä tavoitteilla Euroopan unioni tekee aluepolitiikkaa?
Alvar Aalto. Elämä ja toiminta, erityisesti hänen merkityksensä suomalaiselle aluesuunnittelulle.