Pedagogisten opintojen tenttikysymyksiä

Pedagogiset opinnot

PEDA, p1

23.10.2008
Kirjaan liittyvät kysymykset:

Koulutuspolitiikka 2000-luvulla
Esittele John Deweyn kasvatusteoreettisia ajatuksia ja keskeisimpiä periaatteita.

Luentoihin liittyvät kysymykset (vastataan vain kahteen):

Aikuisuus
Koulutuksen ja yhteiskunnallisen aseman yhteys
Lukemaan oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät

5.11.2007, Tiina Tuijula

RINNE, KIVIRAUMA, LEHTINEN: Esittele kasvatustieteiden rakenteellisen kehityshistorian pääpiirteet ja tärkeimmät tapahtumat.
LAUNONEN & PULKKINEN (toim.): Mitä uudenlaisia odotuksia ja haasteita nykypäivän opettajuudella/opettajankoulutuksella on?

4.9.2006, Tiina Tuijula

Miten luonnonmukaista kasvastus oli 1700-luvulla? Entä nykyään?
Hienotunteisuuden dilemma käyttäytymisen arvioinnissa

05.09.2005, Tiina Tuijula

RINNE, KIVIRAUMA, LEHTINEN: Esittele John Deweyn kasvatusteoreettisia ajatuksia ja keskeisimpiä periaatteita.
TOLONEN: Kuvaile kirjassa tarkasteltua opintojen keskeytymisen muotoutumisen prosessia

PEDA, a1 kirjatentti

15.12.2005, Varpu Eloranta

Ahtee, Kankaanrinta & Virtanen: Kirjassa on Kankaanrinna artikkeli "Oppilaat luonnon tutkijoina". Mitä kaikkea oppilaiden tulee ottaa huomioon (opettajan ohjauksessa)ko. artikkelin perusteella suunnitellessaa biologian/maantieteen tutkimuksen tekoa Koulussa? Miten peruskoululaisen ja lukiolaisen suunnitelmat eroavat toisistaan?
Palmberg (toim.): Fotosynteesin ymmärtäminen? Kirjassa oli seuraava tehtävä: "Avohakkuualueelle istutetaan pieniä männyntaimia. Kolmenkymmenen vuoden kuluttua niistä on kasvanut suuri metsä. Täysi-ikäiset puut painavat yhteensä tuhansia tonneja. Mistä tuhansien tonnien paino on peräisin?" a) Miten kirjan mukaan 9-luokkalaiset tähän lähinnä vastasivat? Mistä biomassa oli peräisin? b) Mikä on sinun oma vastauksesi kysymykseen ja sen perustelut? 

A. Kaivola&Rikkinen:
1. Valokuva tutkimusvälineenä?
2. 12-vuotiaiden ja 15-vuotiaiden suomalaisina pitämät valokuvat kirjan tutkimuksen mukaan? Miten oppilaat perustelivat vastauksensa? 

TAI 

B. Cantell(toim.):
1. Mitä ympäristökasvatus tarkoittaa ja miten sitä voidaan arvioida?
2. Millä eri keinoilla ympäristökasvatukseen eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa voidaan pyrkiä? 

Virtanen & Kankaanrinta Laadi itsellesi miellekarttasuunnitelma (mind map)7. luokkalaisten suoretkestä. Huomioi retkeen liittyvät eri vaiheet.

PEDA p3 Kasvatuspsykologia osa A

25.10.2012, Mikkilä-Erdmann

Kysymykset: Esseet. Vastaa kumpaankin. Vastauksen pituus max 1 sivu per kysymys.

Vertaile ajattelun kehitystä keskilapsuudesta nuoruuteen.
Tee tutkimussuunnitelma uuden matemaattisen sovelluksen vaikuttavuudesta.
Selitä lyhyesti a) metakognitio, b) lähikehityksen vyöhyke. 
 

PEDA, p5. Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet

14.2.2005, Annukka Jauhiainen

Vastaa kolmeen kysymykseen. Kaikki vastaavat kahteen ensimmäiseen kysymykseen.

Kerro millainen prosessi on pääpiirteissään opetussuunnitelman laatiminenperusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Millainen on opetussuunnitelman merkitys opettajan työn ohjaajana?
Kerro pääpiirteissään oppilaiden ja opiskelijoiden suoritusten arvioinnista ja sen erityispiirteistä eri kouluasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa? Millaiset mahdollisuudet lainsäädäntö antaa arvioinnin uusimiselle ja oppilasarviointia koskevalle oikaisulle?

Valitse seuraavista vastausvaihtoehdoista toinen, johon vastaat.

Kerro pääpiirteissään, millaisia kurinpitomenettelyjä lainsäädäntö tuntee eri koulutusasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

tai 

Kerro pääpiirteissään millä tavalla voimassa olevat julkisuus- ja salassapitosäännökset vaikuttavat opettajan työhön ja opetustoimeen?