Maantieteen aineopintojen tenttikysymyksiä

MAANTIETEEN AINEOPINNOT 

Vanhaan tutkintojärjestelmään kuuluvat kurssit on merkattu (***). 
 

(alla olevilla linkeillä suoraan alakohtaisiin kysymyksiin) 
Luonnonmaantiede Kulttuurimaantiede Aluemaantiede Soveltava maantiede Geoinformatiikka

Luonnonmaantiede

MAAN0303 Geomorfologian luennot

21.3.2005 A. Heino

Kemiallinen rapautuminen
Jäätiköiden kulutus- ja kuljetustoiminta
Eliömaailman merkitys rannikoiden kehityksessä

02.03.2005 A. Heino

Tulivuoret
Mannerjäätikköön liittyvät irtonaisen aineksen kasautumismuodostelmat
Tuulen vaikutus geomorfologiaan

01.03.2004 A. Heino

Kalkkikiven rapautuminen
Silmukkajoet ja palmikkojoet
Pitkittäisharjut ja drumliinit

23.09.2002 A. Heino

Magmakivet
Harjut, deltat, drumliinit
Jokiuomien luokittelu ja eri uomatyyppien perusominaisuudet

MAAN0304 Hydrogeografian luennot

04.02.2005 R. Kalliola

Merijään muodostus ja jääpeite Itämerellä (Yhdistele luennolla käsiteltyjä ja internet-lähteissä esiteltyjä tietoja.)
Vastaa luennoilla käsiteltyjä aiheita painottaen lyhyesti seuraaviin kysymyksiin.
a) Miksi viileän vyöhykkeen järvet ovat dimiktisiä?
b) Miksi veden liuotinominaisuudet ovat erityisen hyvät?
c) Miksi aallot pyrkivät matalalla rannalla kääntymään rantaviivan suuntaisiksi?
d) Miksi järvialtaat ovat yleensä lyhytikäisiä?
e) Millä tavoin valuntakäyrä ilmentää maankäytön muutosten hydrologisia vaikutuksia?
f) Kuinka säännösteltyjen vesistöjen pinnanvaihtelut eroavat luontaisista vesistöistä?
Kuvaile muutamin virkkein seuraavien käsitteiden sisältö sekä se, miten ne liittyvät luennolla käsiteltyihin aiheisiin. 
a) Wilsonin sykli
b) Interseptiohaihdunta
c) Orsivesi
d) Adiabaattinen lämpötilanmuutos
e) Uhkuavanto
f) Kapillaarivyöhyke

 

MAAN9905 Biogeografian luennot

1.4.2004, Kalliola

Kuvaile biologisen evoluution ja mannerliikuntojen suhdetta
Perustele listan/taulukon muodossa
a) Evoluutiotutkimuksen menetelmät
b) Sukkession pioneeri- ja kliimaksivaiheen kasvien erot
Selosta lyhyesti:
a) punktualismi
b) kliini
c) kilta
d) metapopulaatio
e) panmiktinen populaatio
f) intermediate disturbance hypothesis

31.1.2002, Kalliola

Maapallon vyöhykkeisyys eliömaantieteen näkökulmasta.
Laadi perusteltu lista avaintekijöistä
a) Elämän edellytykset avaruudessa.
b) Etelä-Amerikka eliömaantieteellisenä alueena.
Selosta
a) allopatrinen lajiutuminen
b) sotatulokas
c) kreationisna
d) ruskomaa
e) kliini
f) aapa

 

*** MAAN9802 Luonnonmaantieteen kirjallisuuskuulustelu (Briggs, D., P. Smithson, K. Addison & K. Atkinson: Fundamentals of Physical Environment)

05.12.2005, Joni Mäkinen

Valtameren pinnankorkeuden vaihtelu ja säätelymekanismit
Rapautuminen ja sen aikaansaamat muodostumat
Savannit - Savanna

07.02.2005, Sanna Mäki

Eoliset pinnanmuodot
Syklonin elinkaari
Trooppiset sademetsät

20.09.2004, Sanna Mäki

Kaupunki-ilmaston erityispiirteet
Uomaeroosio ja aineskuljetus
Typen kierto (nitrogen cycle)

02.08.2004, J. Käyhkö

syklonin elinkaari (the life-cycle of a cyclone)
valtameren kiertoliike (ocean circulation)
litosfäärilaattojen saumatyypit ja niissä esiintyvät prosessit (litosphere plate boundary types and their processes)

09.02.2004, J. Käyhkö

Maapallon sisärakenne ja sen tutkimusmenetelmät
Syklonin elinkaari
Jäätikön muodostuminen, toiminta ja vaikutukset

08.12.2003, J. Käyhkö

Eri sadetyypit ja niiden mekanismit
Maapallon sisärakenne ja sen tutkimusmenetelmät
Vuorovesi

17.3.2003, J. Käyhkö

Evapotranspiraatio.
Jäätikköjää.
Tulivuoret.
Savanni ekosysteeminä.

 

*** MAAN0221 Geomorfologian, klimatologian ja hydrogeografian kirjallisuuskuulustelu

04.08.2003 Jukka Käyhkö
Barry & Chorley: Atmorphere, Weather and Climate

Globaalit tuulivyöhykkeet
keskileveyksien matalapaineen elinkaari
Afrikan monsuuni

Ollier: Ancient Landforms

Selitä lyhyesti seuraavat:
a) Superposition
b) Davisin ja Kingin eroosioteorioiden ero
c) Uniformitarismi ja sen kritiikki
Merenpinnan vaihtelut ja niiden geomorfologinen merkitys
Jokiuomastojen muototyypit (drainage patterns)

 

*** MAAN0222/0336 Biogeografian ja geoekologian kirjallisuuskuulustelu (Huggett, R.J. Fundamentals of biogeography sekä Bell, M. & M.J. Walker Late Quaternary Environmental Change. Physical and Human Perspectives )

02.05.2005, Risto Kalliola

Millä tavoin lajidiversiteetti muuttuu paikallisessa ja maapallon laajuisessa mittakaavassa? (Huggettin kirjan kappaleita "Species-Area relationships" ja "Diversity gradients and hot-spots" yhdistellen).
Ilmastollinen optimi ja pikkujääkausi (kirjassa kappale The Little Optimum and Little Ice Age)
Esittele kasvien ja eläinten erilaisia ekologisia strategioita Huggettin kirjan kappaleen "A question of survival: population strategies" mukaisesti (s. 99-103).

10.04.2000 (Huggett)

Kysymyksiä on kaksi: vastaa laajasti

Ekosysteemien tuotanto ja ravintoketjut (kappaleen "Producing and consuming: community rules" mukaisesti)
Habitaattien fragmentoituminen ja kosteikkojen häviäminen (kappaleen "Under the axe and plough: land cover transformation" mukaisesti)

05.10.1998 (Bell & Walker)

Kvartäärikautisten ympäristömuutosten ajoittumismenetelmät.
Ilmastollinen optimi ja pikkujääkausi (kirjassa kappale The Little Optimum and Little ice age)
Pitkäkestoisia ilmastonmuutoksia aiheuttavat tekijät

 

Kulttuurimaantiede

 

MAAN 6256 Kulttuurimaantieteen kirjallisuuskuulustelu (Vuoristo, Vuoristo & Vesterinen, Vuoristo. 6 op.)

19.9.2005, P. Yli-Jokipii

Environmentalismi, ympäristöpossibilismi, kognitiivinen behaviorismi ja ympäristöprobabilismi poliittisen maantieteen suuntauksina.
Hongkong ja Taiwan.
Neuvostoliiton hajotessa itsenäistyneet Keski-Aasian tasavallat.
Ahvenanmaa matkailualueena

MAAN6252 Kaupunkimaantieteen teoria

7.12.2005, Harri Andersson

Vastaa pakollisena kysymykseen:

Kaupunkitilan tuottaminen spatiaalisten käytäntöjen verkossa. 
Sekä vaihtoehtoisesti kahteen seuraavista kysymyksistä:
Faktoriekologinen tutkimustraditio kaupunkimaantieteessä.
Mitä ymmärretään topofilialla ja mihin laajempaan yhteyteen se kaupunkimaantieteessä liittyy?
Pahlin esittämät ideaalityypit urbaanissa managerialismissa.

Syksy 2005, Harri Andersson

Neoklassinen taloustiede ja sen kritiikki kaupunkimaantieteen taustalla
David Harvey ja sosiaalinen erilaistuminen kaupunkitilassa
Mitä ymmärretään kaupungin 'kasvukoneella' ja kaupungin 'aikakoneella'?

MAAN9622/6253 Yleisen talousmaantieteen luennot

22.2.2007 P. Yli-Jokipii

Mitkä tekijät ovat aiheuttaneet talouden globaalistumisen?
Euroopan unionin kolmen pilarin rakennemalli
Miten Robert Sinclair muunsi J.H. von Thünenin vanhan teorian amerikkalaisen suurkaupungin ympäristöön?
Walter Christallerin keskus- ja vaikutusalueteoria

24.2.2006 P. Yli-Jokipii

Globaalisoitumisen olemus ja aiheuttajat sekä sen luomat mahdollisuudet ja uhat
Suomen aluetalouden kehitys tapuliteorian valossa
Maataloustuotannon järjestäyminen amerikkalaisen suurkaupungin ympäristössä, poikkeama J.H. von Thünenin teoriasta
Keskusten vaikutusalueiden määrittämisen empiiriset suorat ja välilliset menetelmät

24.02.2004 P. Yli-Jokipii

Mitkä seikat ovat johtaneet globaalistumiseen ja edistävät sitä?
Euroopan unioni rakentuu kolmen pilarin varaan. Mitkä ne ovat?
Maataloustuotannon vyöhykkeisyys nykyaikaisen amerikkalaisen suurkaupungin ympäristössä. Mikä tällaisen vyöhykkeisyyden aiheuttaa?
Kekusten vaikutusalueiden rajaamisen suorat ja välilliset empiiriset menetelmät.

22.04.2002 P. Yli-Jokipii

Onko globaalistumisella ja voiko sillä olla poliittista ohjausta?
J.H. von Thühenin alkuperäinen teoria maataloustuotannon alueellisesta jäsentymisestä
Keskusten ja vaikutusalueiden rajaaminen empiirisesti ja teoreettisesti
Mitkä seikat vaikeuttavat palveluiden järjestämistä maaseudulla

22.02.2001 P. Yli-Jokipii

Vertaa toisiinsa von Thünenin alkuperäistä teoriaa maataloustuotannon alueellisesta jäsentymisestä ja amerikkalaisen Sinclairin muunnosta siitä
Vertaa toisiinsa Löschin ja Isardin keskus- ja vaikutusalueteorioita
Mitä sisältää kaupan rakennemuutos ja mistä se johtuu ja mitä se merkitsee väestön ja alueiden kannalta?
Suomalaisen kiviteollisuuden nurkkakivet (keskeiset toimialat)

20.03.2000 P. Yli-Jokipii

Työttömyysilmiö maassamme aluekehityksen kannalta tarkasteltuna
J. H. von Thünenin alkuperäinen teoria maataloustuotannon alueellisesta jäsentymisestä
Vähittäiskaupan rakennemuutos maassamme talousmaantieteellisesti tarkastellen

 

MAAN0317 Maaseutumaantieteen luennot

16.2.2005

Esittele erilaisia mahdollisuuksia määritellä maaseutu.
Poimi Suomen maaseudun evoluutiosta kaksi sellaista ilmiötä, joilla on mielestäsi ollut erityisen suuri vaikutus myöhempiin kehitysprosesseihin. Esittele ilmiöt, perustele valintasi sekä pohdi ilmiöiden vaikutusta.
Laajan ja suppean maaseutupolitiikan käsitteellinen ero.

 

*** MAAN0317? Maaseutumaantieteen kirjallisuuskuulustelu

16.02.2004

Esittele erilaisia mahdollisuuksia määritellä maaseutu.
Poimi Suomen maaseudun evoluutiosta kaksi sellaista ilmiötä, joilla on mielestäsi ollut erityisen suuri vaikutus myöhempiin kehitysprosesseihin. Esittele ilmiöt, perustele valintasi sekä pohdi ilmiöiden vaikutusta.
Laajan ja suppean maaseutupolitiikan käsitteellinen ero.

20.10.2003

Miten kaupungit kehitysmaissa maaseutuistuvat (urban farming)?
Suomalaisen maaseudun historiallinen muuntuminen (historical transformations of rural Finland)
Globalisaatio ja Suomen keskittyvä aluerakenne.

 

MAAN1026 Kulttuurimaantieteen kirjallisuus (Vuoristo, K-V.: Maailman talousalueet, Vuoristo, K-V. & N. Vesterinen: Lumen ja suven maa sekä Vuoristo, K-V.: Poliittinen maantiede. Etupiirien ja yhteistyön maailma)

3.11.2003 Pentti Yli-Jokipii

Kiinan pitkä marssi niin sanottuun sosialistiseen markkinatalouteen
Brasilian kaakkoinen rannikkovyöhyke ja Argentiinan La Plata
Stettin - Szczecin Saksan-Puolan rajaseudulla
Suomen matkailualueet Vuoriston mukaan. Rajaa piirtämällesi kartalle ja nimeä. Muuta ei tarvita.

6.10.2003 Pentti Yli-Jokipii

Miten oppikirjassasi hahmotetaan Euroopan unionin talousmaantieteelliset osa-alueet? Hahmottelepa Euroopan kartta ja sijoita ne sinne.
Eksklaavit, enklaavit ja korridoorit poliittisessa maantieteessä.
Yksittäisten vetovoimakohteiden ja tapahtumain merkitys matkaluelinkeinossa. Esimerkkejä.
Kainuun matkalualue.

16.06.2003 Pentti Yli-Jokipii

"Klimaattisen energian" jakautuminen maapallolla E. Huntingtonin mukaan
Atlantin liitto eli NATO
Indonesia, hajanainen jättiläisvaltio
Koillismaan-Sallan matkailualue

Kevät 2003 Pentti Yli-Jokipii

Vaalimaantieteen tutkimuskohteet
Hindulaisuus, sikhiläisyys ja konfutselaisuuss maailmassa
Singapore ja Sijori
Koillismaan-Sallan matkailualue

28.4.2003 Pentti Yli-Jokipii

Pääkaupungin asema valtiokokonaisuudessa: sijaintiin liittyvät näkökulmat
Alueellinen pluralismi valtiossa: kansakunnan yhtenäisyyden mittarit
Indonesia: hajanainen jättiläisvaltio
Hankoniemi-Lohjanselkä matkailualueena

8.8.2002 P. Yli-Jokipii

Rajakäsitteen erilaiset tulkinnat
Merenpohjan ja ilmatilan kontrolli "rajaviivoin"
Euroopan unionin Nuts 1 ja Nuts 2 alueet Suomessa
Atlasmaat eli Maghreb
Kemin-Tornion-Aavasaksan seutu matkailukohteena

 

Aluemaantiede

 

 

MAAN9606 Aluemaantieteen kirjallisuuskuulustelu (Cole, J.: Geography of the World's Major Regions ja Rikkinen, K.: Suomen aluemaantiede)

24.5.2004 T. Sitari

Suomen metalliteollisuuden kehitys ja sijainti Rikkisen mukaan
Vertaile Etu-Lapinmaata ja Saamenmaata Rikkisen mainitsemiin piirteisiin viitaten
Kurdien asuinalue ja siihen liittyvät ongelmat. Pohdi ns. kurdikysymystä alueelliselta, poliittiselta ja ihmisoikeudelliselta kannalta Colen esittämän tiedon valossa
Kansainvälisen kaupan maantieteelliset piirteet Colen mukaan

07.10.2002 T. Sitari
Vastaa kolmeen (3) seuraavista kysymyksistä siten, että ryhmästä A tulee yksi (1) ja ryhmästä B kaksi (2) kysymystä:

A. Rikkinen: Suomen aluemaantiede

Suomen Neuvostoliitolle vuosina 1940 ja 1944 luovuttamilta alueilta lähteneen siirtoväen asuttaminen ja luovutettujen alueiden väestönkehitys vuoteen 1989 mennessä.
Kymenmaa, sen luonnon ja kulttuurimaantieteelliset piirteet.

B. Cole: Geography of the World's Major Regions

Luonnonvarojen ja energian kulutuksen suhde bruttokansantuotteeseen oheisen diagrammin perusteella [mukana kaksi tilastoa].
Pohdi tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että Japani on kehittynyt yhdeksi maailman johtavista teollisuusmaista.
Persianlahden alueen valtiot, talous ja poliittiset jännitteet ja niiden syyt.

19.11.2001 T. Sitari
Vastaa kolmeen seuraavista kysymyksitä siten, että kummastakin ryhmästä (A ja B) tulee ainakin yksi kysymys.

A. Rikkinen: Suomen aluemaantiede

Suomen kallioperä ja sen vaikutus pinnanmuotoihin.
Suomen luonnonmaantieteelliset alueet
Suomen metalliteollisuuden kehitys ja sijainti

B. Cole: Geography of the Worlds Major Regions

Euroopan Unionin alueellisen kasvun vaiheet
Keski-Amerikan ja Karibian alueen keskeiset maantieteelliset piirteet
Kaakkois-Aasian maiden eroja ja yhtäläisyyksiä

 

MAAN6361 Euroopan ja Suomen aluemaantiede 3op

14.12.2006, Sanna Mäki

Vastaa kaikkiin kysymyksiin luentojen pohjalta. Kunkin vastauksen maksimipituus on 2 sivua, jos ei toisin mainita.

Selitä kolme kansallisvaltioiden muotoutumiseen liittyvää näkökulmaa.
Kuvaile valitsemaasi biogeografista aluetta: alueellisuus, ominaisuudet, uhkat.
Hyvinvoinnin haasteita Euroopassa.
Pohdittavaa tilastotehtävän pohjalta (vastaa lyhyesti - a ja b yhteensä max 1 sivu):
a. Miten rajasit Euroopan tilastotehtävää tehdessäsi -miksi?
b. Mitä voit kertoa tehtävän pohjalta hyvinvoinnin jakautumisesta Euroopassa?

MAAN 6351 Euroopan aluemaantieteen luennot

16.1.2006, Sami Moisio

Kuvaa Euroopan väestödynamiikkaa kahden esimerkin avulla
Euroopan unioinin laajenemisen historia

19.10.2005, Sami Moisio

Toisen maailmansodan jälkeisen integraation alku ja kehitys pyrkimysten ja taustan valossa. Mainitse myös perustajamaat.
Ilmastomuutoksen vaikutukset Euroopan ilmastoon.
Kerro kahdesta nykyisestä väestödynamiikkaa koskevasta ilmiöstä Euroopassa.

MAAN9813-19 Pohjois-Amerikan aluemaantieteen luennot (valinnaisia aluemaantieteen luentoja) H. Andersson

04.04.2000

Mistä kirjat "The Nine Nations of North America", "Nature's Metropolis" ja "Yesterday's People" kertovat ja miten ne yhdistettiin luennon teemoihin?
Miten syntyvät amerikkalaisten ajatukset alueista ja alueellisesta identiteetistä (All Over the Map)?
Appalakkeihin kohdistetun aluepolitiikan keinot ja tulokset
Selitä lyhyesti, mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: 
a) kulttuurisydän 
b) deindustrialisaatio 
c) bluegrass 
d) TVA 
e) shakerit 
f) blue ridge 
g) French Quarter 
h) kultainen kolmio 
i) stealth city

 

MAAN9813-9819 Afrikan aluemaantieteen luennot

15.04.2005, Taimi Sitari

Kirjoita miniessee seuraavista aiheista käyttäen kuhunkin enintään yksi sivu.

Afrikan vesistöt
Afrikassa vaikuttaneet siirtomaavallat ja niiden hallitsemat alueet
Afrikan pinnanmuodot

24.05.2004, Taimi Sitari

Afrikan mantereen fysiografiset piirteet
Kilimanjaro
Afrikka kansainvälisessä kaupassa

10.05.2004, Taimi Sitari

Afrikan maiden itsenäistymisen vaiheet.
Eteläisen Afrikan energiahuolto.
Afrikan murtuma-alueet.

07.04.2004, Taimi Sitari
Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Vastausten tulisi olla korkeintaan yhden sivun mittaisia.

Islamilaisen kulttuuripiirin vaikutus Afrikassa
Afrikan rautatiet ja niiden merkitys kehitykselle.
Afrikan kahvin- ja kaakaontuottaja-alueet
Kuvaile lyhyesti Afrikan mantereen fyysiset piirteet.

24.4.2002, Taimi Sitari

Vastaa kahteen (2) seuraavista kysymyksistä:

Afrikan ilmasto-olot
Afrikan maiden taloudellinen kehitys 1980-1990 -luvuilla.
Länsi-Afrikan rannikkovaltioiden maatalous- ja kaivostyötuotteet.

 

MAAN1039 Aluemaantieteen perusteiden kirjallisuuskuulustelu

03.11.2003. T. Sitari (Rigg, Robinson) A. Rigg: vastaa yhteen kysymykseen

Naiset ja teollisuus Kaakkois-Aasiassa
Vierastyöläiset ja pakolaiset Kaakkois-Aasiassa

B. Robinson: vastaa yhteen kysymykseen

Waitangin sopimus ja sen merkitys
Sokerin tuotanto Australiassa

04.08.2003. T. Sitari (Dickenson, Morris) Vastaa kolmeen (3) seuraavista kysymyksistä siten, että ryhmästä A tulee kaksi (2) ja ryhmästä B yksi (1) kysymys.

A. Dickenson et al.: Geography of the Third World

Maareformit maatalouden kehittäjänä.
Pohdi kysymystä, missä määrin väentiheys ja köyhyys liittyvät toisiinsa.
Sisäinen muuttoliike kehistysmaissa ja sen suhde kehitykseen.

B. Morris: South America, a changing continent

Etelä-Amerikan viljelyjärjestelmät (farming systems).
Vertaa Argentiinaa ja Brasiliaa.

 

08.04.2002. T. Sitari (Dickenson, Morris)

Vastaa kolmeen (3) seuraavista kysymyksistä siten, että kummastakin kirjasta tulee ainakin yksi kysymys.

Kansainvälinen matkailu kehitysmaissa (Dickenson et.al:)
Brasilian kehitysstrategia (Dickenson et.al:)
Kehitysmaiden kaivostyö (Dickenson et.al:)
Etelä-Amerikan terästeollisuus (Morris)
Etelä-Amerikan geologinen rakenne (Morris)
Kolumbian poliittinen maantiede (Morris)

 

Kevät 2003. Taimi Sitari (Dickenson, Robinson)

Vastaa kolmeen (3) seuraavista kysymyksistä siten, että kummastakin kirjasta tulee ainakin yksi kysymys.
A. Dickenson et al.

Maailman poliitisen kartan muuttuminen toisen maailmansodan jälkeisen kahden vuosikymmenen aikana.
Kehitysmaiden maataloustuotannon viimeaikaiset trendit.
Kehitysmaat näkevät teollistumisen keskeisenä tienä kehitykseen. Tämän aikaansaamiseksi ne ovat luoneet erilaisia lähestymistapoja tai strategioita. Selosta niiden perusajatuksia

B. Robinson et al. (Australia & New Zeland)

Vertaa Australian ja Uuden Seelannin alkuperäiskansojen asemaa.
Urbanisoituminen Australiassa ja Uudessa Seelannissa.

 

27.1.2003. T. Sitari (Dickenson, Robinson)

Vastaa kolmeen (3) kysymykseen siten, että sarjasta A vastataan kahteen ja sarjasta B yhteen kysymykseen.

A) Dickenson et al.

Joukkotiedotusvälineiden merkitys kehitysmaille
Muuttoliike ja aluekehitys kehitysmaissa, esimerkkimaana Kenia
Kaupallisen maataloustuotannon hyvät ja huonot puolet

B) Robinson et al.

Australian kaivostoiminta
Maahanmuutto ja etnisyys Australiassa ja Uudessa-Seelannissa

 

Kevät 2002 (Dickenson, Robinson)

(Vastaa kolmeen (3) seuraavista kysymyksistä siten, että kummastakin kirjasta tulee ainakin yksi kysymys.)

Voidaanko nykyään käyttää käsitettä kolmas maailma? perustele. (Dickenson et.al:)
Vertaile Ugandan, Thaimaan ja Perun väestöpyramideja. Mitä johtopäätöksiä niistä voidaan tehdä maiden kehittyneisyydestä? (Dickenson et.al:)
Maareformi ja maatalouden reformi kehityksessä. (Dickenson et.al:)
Australian ja Uuden-Seelannin maahanmuuttopolitiikka (Robinson et.al:)
Australian lammastalous (Robinson et.al:)
Kaupungistuminen Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Vertaile eroja ja syitä. (Robinson et.al:)

 

 

*** Soveltava maantiede

MAAN9621 Luonnonvarojen talousmaantieteen luennot

03.12.2004

Luonnonvarauutinen - olet perehtynyt ajankohtaista luonnonvara-aihetta käsittelevään uutisointiin. Vastaa uutisointia, luennoilla käsiteltyjä aiheita ja muita tietojasi yhdistellen seuraaviin kysymyksiin. Anna vastauksellesi sisältöön viittaava otsikko ja käytä alla olevia väliotsikkoja (lyhenneltyinä):
- Kytkentä luentoihin
- Tuotannollinen perusta
- Ajankohtaisuus
- Tausta
- Toimijat ja intressit
- Tuleva kehitys
- Muita seikkoja
Ekosysteemilähestymistapa luonnonvarojen käytössä ja hoidossa
Kuvaa lyhyesti seuraavat käsitteet ja niiden liittyminen luentoihin:
a. stewardship
b. stakeholder
c. bauksiitti
d. UNCTAD
e. pohjoismainen sähköpörssi
f. antrasiittia

MAAN9903 Soveltavan luonnonmaantieteen luennot

07.05.2004

Vastaa kolmeen kysymykseen

Vertaile kaukokartoitusta ja hydraulista mallinnusta tulvatutkimuksen työkaluina. Pohdi myös miten nämä menetelmät mahdollisesti tukevat toisiaan. (Petteri Alho)
Selitä Lounaispaikan aineistopalvelun toimitaperiaate, aineistopalvelun osat sekä sen tavoite (Lasse Nurmi)
Sovelletun maantieteen osalohkot ja niiden lyhyt luonnehdinta (Pentti Yli-Jokipii)
Miten kulttuurimaantieteellisessä maisematutkimuksessa ymmärretään maiseman käsite ja millaisin ominaisuuksin sitä on luonnehditty? (Kimmo Salminen)

14.05.2002 

Vastaa kolmeen kysymykseen.

YVA-menettelyn yleinen kulku (vuokaavio). (Jari Hietaranta)
Luonnonmaantieteilijä ei tee tiedettä yksin. Esittele tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset yhteydet (instituutiot) ja kuvaile lyhyesti niiden asemaa ja merkitystä tutkimuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. (Jukka Käyhkö)
Maisemaekologisen tutkimuksen eri näkökulmat: keskustele ja anna esimerkkejä. (Niina Käyhkö)
Olet luonnonsuojeluviranomaisena ympäristöministeriössä. Luonnonsuojeluhankkeita on vastustettu maanomistajien keskuudessa. Yksikkösi johtaja pyytää sinua kokoamaan luonnonsuojelun suunnitteluun liittyviä ongelmia, jotta suojeluhankkeiden suunnittelua voitaisiin kehittää. Mitkä ovat näitä suunnittelun keskeisimpiä ongelmia? (Annukka Oksanen)

 

MAAN 9629 Soveltavan maantieteen kirjallisuuskuulustelu (Mather & Chapman: Environmental resources)

16.05.2005, R. Kalliola

Kaivostoiminnan ympäristövaikutukset
Merien luonnonvarat ja niiden käytön säätely
Rion ympäristökokous 1992

22.11.2004, R. Kalliola

The tragedy of the commons. Kuvaa käsite ja kerro esimerkkejä.
Merien luonnonvarojen omistus ja sitä koskevat sopimukset
Makeavesivarojen suojelu ja kestävä käyttö

18.10.2004 R. Kalliola

The tragedy of the commons. Kuvaa käsite ja kerro esimerkkejä.
Merien luonnonvarat ja niiden käytön säätely
Esittele erilaisia luonnonvarojen omistamiseen ja käyttöön liittyviä oikeudenmukaisuutta käsitteleviä ajatuskulkuja (niitä käsitellään kirjan johdantokappaleen osassa "Environmental attitudes and resources")

26.06.2002 R.Kalliola

Biodiversiteetin suojeluun liittyvaät trendit, toimanepiteet ja kansainväliset sopimukset
Merien luonnonvarat ja niiden käytön säätely
Esittele erilaisia luonnonvarojen omistamiseen ja käyttöön liittyviä oikeudenmukaisuutta käsitteleviä ajatuskulkuja (niitä käsitellään kirjan johdantokappaleen osassa "Environmental attitudes and resources")

 

Geoinformatiikka
 

MAAN0207 Geoinformatiikan kirjallisuus, 1.5 ov (Jones: Geographical Information Systems and Computer Cartography)

06.10.2003, Niina Käyhkö

Selitä/vertaile seuraavien käsitteiden sisältöä muutamalla lauseella. Voit täydentää vastaustasi piirroksin. 
a) Vektori vs. rasterimalli paikkatiedon esittämisessä (vector vs. raster data models) 
b) Maantieteelliset vs. tasokoordinaatistot (spherical vs. rectangulas coordinate systems)
Jones määrittelee kirjassaan paikkatietojärjestelmille viisi keskeistä toiminnallista roolia (GIS functionality). Mitä nämä ovat ja millaisia maantieteellisen tiedon käsittelyn kannalta olennaisia työvaiheista/asioita näihin liittyy?
Kartan geometrinen ja sisällöllinen yleistäminen (map generalisation)

MAAN0209 Kaukokartoitusmenetelmät, 3 ov

09.05.2003, Niina Käyhkö

Millainen on digitaalinen kaukokartoituskuva (spatiaalinen rakenne ja siihen liittyvä kuvaava tieto)? Piirrä ja selitä lyhyesti.
Selitä lyhyesti kolme seuraavista käsitteistä. Havainnollista piirroksin, mikäli tarpeellista.
a) Thematic Mapper
b) RGB-kuva
c) RMS
d) Lambertian heijastuspinta
Selitä lyhyesti mitä oheinen kuva esittää ja miten käyttäisit oheista tietoa hyväksesi, jos tehtäväsi olisi suunnitella monikanavainen, passiivinen kaukokartoitussensori? Perustelethan vastauksesi selkeästi ja lyhuesti. (Kuvassa heijastuskäyrä maaperälle, vedelle ja kasvillisuudelle)
Kirjoita essee seuraavan lauseen ajatuksesta ja merkityksestä kaukokartoitusmenetelmien käytännön sovellusten näkökulmasta: "Monikanavaisessa kaukokartoituskuvassa on usein tiedon toistoa"
Harjoitustöissä luokiteltiin kaukokartoituskuvia eri menetelmien avulla. Saat käyttöösi sinulle suhteellisen tuntemattomalta alueelta Landsat TM -kuvan (alueena Etelä-Suomi, 24.7.1999), alueen maankäyttökartan (perustuu maastotulkintaan ja ilmakuvien käyttöön, pvm 1.9.1980, 1:20 000) ja muutamia pareja stereoskooppisen peittoisuuden omaavia analogisia ilmakuvapareja Landsatin kattamalta alueelta (pankromaattinen filmi, 1:15 000, 20.5.1995).
Tehtävänäsi on laatia Landsat-aineistosta maanpinnan luokittelu parhaaksi katsomallasi tavalla. Mitä keskeisiä työvaiheita aineistojen käsittely mielestäsi tarvitsee ja miksi (vinkki: voit tehdä esim listan tai työvaihekaavion keskeisistä vaiheista ja sisällyttää siihen lyhyet selitykset)

MAAN0208 Paikkatietomenetelmät, 3 ov 14.12.2004, H. Tolvanen

Selitä seuraavat käsitteet lyhyesti. Havainnollista tarvittaessa piirrosten avulla
a. TIN
b. SQL
c. IDW
d. Header-tiedosto
e. Verkostomalli
f. Trendipinta
Rasterikorkeusmallista johdettavat topografiset muuttujat ja niiden soveltaminen
Kartalla esitettävän paikka tiedon yleistäminen

04.10.2004, H. Tolvanen

Selitä lyhyesti:
a. GPS
b. Karttaprojektio
Muunnokset vektorista rasteriksi paikkatietojärjestelmissä (kappaleessa 8)
Paikkatietomenetelmät alueellisen päätöksenteon tukena (kappaleessa 13)

24.5.2004, N. Käyhkö

Selitä seuraavien geoinformatiikkaan liittyvien käsitteiden sisältö lyhyesti. Voit täydentää vastaustasi piirroksin:

Alueellisen tiedon käsitteelliset mallit (conceptual models)
Kartan semanttinen - geometrien yleistäminen

Miten paikkatietoaineistojen laatua voidaan määritellä ja mitä virhelähteitä paikkatietoaineistoissa yleensä on (kappaleen 7 mukaan)
Paikkatietomenetelmät alueellisen päätöksenteon tukena (kappaleen 13 mukaan)