Ympäristötieteiden tenttikysymyksiä

YMPÄRISTÖTIETEET

YMPS1011 Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta, 2 ov

8.12.2005, Andersson & Oksanen

Andersson:

Luennot:

Kehittämisalueet ja kansallinen kaupunkipuisto maankäyttö- ja rakennuslaissa 

Kirjat: Vastaa vain toiseen
Kaavoitus ja yhteiskuntarakentaminen: Ruutu yhdyskuntarakentamisen perintönä
Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta: Ekologisen modernisaation paradigma

Oksanen:

Vastaa joko kysymykseen 4 tai 5 Luennot:
Selosta lyhyesti (max 1 piste per vastaus, yht. 5):
1. Ympäristömoraali
2. Vakausehto
3. Despoottisen ja tilanhoitajan tulkintojen ero
4. Teleologinen luontokäsitys
5. Etiikan normatiivisuus

Kirja (Pietarinen):
Mitä on utilismi?

1.12.2004, Andersson & Oksanen

Andersson:

Luennot:

Yleiskaavan sukupolvet ja yleiskaavan sisältövaatimukset uudessa Maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Kirjat (vastaa toiseen):
Andersson & Halonen: Ruutu yhdyskuntarakentamisen perintönä
Gustafsson: Ympäristöverotus 

Oksanen (vastaa toiseen):

Luennot:
Pohdi ympäristöhuolen muodostumisen edellytyksiä 

Kirja (Pietarinen):
Sentientismi

4.12.2003, Andersson & Oksanen
 

Andersson:

Mitä uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätään kaupunkipuistoista ja kehittämisalueista?
Vastaa vain toiseen (a tai b):
a) Kaavoitus ja yhdyskuntarakentaminen: Ruutu yhdyskuntarakentamisen perintönä
b)Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta: Myöhäisteollisen yhteiskunnan hallitsemattomat riskit Ulrike Beckin mukaan

Oksanen:
Vastaa joko a tai b:
a) Antroposentrismi länsimaisessa ajattelussa
b)Mitä tarkoitetaan sentientismillä?

YMPS1002 Ympäristön kemikalisoituminen, 2 ov

1.12.2005, Pihlaja & Ahotupa
 

Pihlaja:

Aromiaineet ja aromivahventeet
Tina ympäristömyrkkynä
Ongelmajätteiden käsittelyssä ilmenevät kansainväliset ongelmat

Ahotupa:
Suomalaisten kemikaalikuorma
Kemikaalien aiheuttamat yliherkkyysreaktiot
Biotransformaation merkitys vierasainemetaboliassa

23.02.2004, Pihlaja & Ahotupa
 

Pihlaja:

Öljyvahingoista maalla ja merellä
Lyijy ympäristömyrkkynä
Aromivalmisteet ja aromivahventeet

Ahotupa:
Suomalaisten kemikaalikuorma
Miten vapaat radikaalit vaikuttavat biologisiin haittoihin?
Miten voidaan tutkika kemikaalien vaikutuksia lisääntymistoimintoihin?

YMPS1010 Ympäristönsuojelun tekniikka, 1 ov

17.03.2004
 

Millä menetelmällä typen oksideja poistetaan savukaasuista?
Muovien kierrätysmahdollisuudet
Millaisille haitta-aineille seuraavat maaperän kunnostusmenetelmät parhaiten soveltuvat:
a) huokosilmatekniikka
b) poltto
c) kiinteytys
Kiintoainesta voidaan erottaa jätevedestä mm. laskeuttamalla ja flotaatiolla. Selvitä lyhyesti ko. menetelmien toimitaperiaate ja millaisille kiintoaineille ne soveltuvat.

22.04.2003
 

Selvitä aktiivilietelaitoksen perusperiaatteet
Muovien kierrätysmahdollisuudet
Selitä lyhyesti seuraavien savukaasujen hiukkaspoistomenetelmien toimintaperiaate:
a) Sykloni
b) Sähkösuodatin
c) venturipesuri
Selvitä reaktiivisten seinämien toimitaperiaate pilaantuneen pohjaveden puhdistuksessa

YMPS1004 Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto, 1 ov

25.4.2008, (3 op / 2 ov) 

Kaikkiin kolmeen kysymykseen on vastattava. Ne, jotka ovat tehneet esseetehtävän, voivat vastata vain 2 kysymykseen.

Rakennussuojelun eri keinot? (10 p)
Selosta seuraavien ympäristöoikeudellisten periaatteiden sisältö:
a) Läpäisyperiaate (5 p)
b) Ennalta varautumisen periaate (5 p)
Missä tilanteissa seuraavat ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettelyt ovat tarpeen: Hanke-YVA, suunnitelmien ja ohjelmien arviointi (SOVA), Naura-YVA ja kaava-YVA? Selosta näiden eri menettelyjen käyttötilanteet ja tarkoitus. (10 p)

19.04.2006, (3 op / 2 ov)

Selitä lyhyesti:

varovaisuusperiaate
sulkemiskielto (VL)
rakennusjärjestys

Ympäristöluvan (YSL) tarve ja lupamenettelyn (luvan hakeminen, lupaharkinta ja lupapäätös) keskeiset piirteet
Ympäristöperusoikeuden sisältö ja keskeinen merkitys

07.04.2005, Johanna Hanhijärvi
Valitse seuraavista kysymyksistä kolme, ja vastaa niihin luennoilla esitetyn perusteella. Käytä tilaa enintään 1 sivu/vastaus

Euroopan laajuinen Natura2000-verkosto koostuu luonto-ja lintudirektiivin mukaisista alueista. Verkoston tärkeimmät oikeusvaikutukset ovat ns. arviointivelvollisuus ja heikentämiskielto. Mitä ne tarkoittavat
Mainitse kolme keskeisintä ympäristöoikeuden periaatetta ja selitä lyhyesti niiden sisältö ja merkitys
Jokamiehenoikeuksien käytön yleiset rajoitukset ja edellytykset
Selitä seuraavat käsitteet:
a) Vesienhoitosuunnitelma (Laki vesienhoidon järjestämisestä)
b) Toissijaisuusperiaate (Yhteisöoikeuden ominaispiirteitä)
c) Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus (YVAL 25. pykälä)

07.04.2004 Sari Lajunen
Vastausten enimmäispituus 2 sivua/kysymysnumero. Ylimenevää osuutta ei lueta.

Selitä lyhyesti (à 2 p):
a) Oikeusnormien hierarkia
b) Minimiharmonisointidirektiivi
c) Varovaisuusperiaate
d) Maa-ainesten ottamissuunnitelma
e) Toimenpidelupa
Luototyyppien suojelu. Missä siitä säädetää? Mitä sääntely pitää sisällään? (luennot ja kirja) 10 p.
Vastaa toiseen
a) Miten lupa-asia tulee vireille ja mitkä ovat sen käsittelyvaiheet? Milloin päätös saa lainvoiman? (luennot) 10 p.
b) Miten pilaantuminen määritellään ympäristönsuojelulain (YSL) mukaan? Minkälaiseen toimintaan tarvitaan lupa YSL:n mukaan? Kerro myös minkälaisissa tilanteissa täytyy tehdä ilmoitus YSL:n nojalla. (luennot ja kirja) 10 p.

YMPS1014 Ympäristöekologia, 2 ov

18.04.2007, Timo Vuorisalo

Millaiset lajit ovat erityisen suuressa vaarassa kuolla sukupuuttoon?
Vastaa joko a:han tai b:hen:
a) Sisäinen kuormitus ympäristöongelmana
b) Ihmisen vaikutus Suomen metsäluontoon ennen 1900-lukua
Selitä lyhyesti (muutamalla rivillä) seuraavat käsitteet:
a) erämaa-alue
b) luonnonarvokauppa
c) harsuuntuminen
d) BHK7
e) hoitokalastus
f) valesukupuutto (pseudoekstinktio)

06.04.2006 T. Vuorisalo

Sukupuuttoon kuoleminen
Vastaa joko a tai b

Lajien suojelun keinot Suomessa
Ihmisen vaikutus Suomen metsäluontoon ennen 1900-lukua

Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:

harsuuntuminen
hoitokalastus
luonnonpuisto
ex situ -suojelu
biopuhdistus
luonnonarvokauppa

YMPS1037 Ympäristönsuojelun perusopintojen loppukuulustelu, 2 ov

16.7.2004 Timo Vuorisalo. Kirja Berninger ym. : Ympäristönsuojelun perusteet

Vesivoiman rakentamisen ja käytön edut ja haitat ympäristönsuojelun näkökulmasta
Maaperän köyhtymisen eri muodot ja niiden torjunta
Vertaa toisiinsa rehevöitynyttä ja happamoitunutta järveä

YMPSXXXX Environmental problems in Eastern Europe

14.12.2004, Timo Vuorisalo

The state of the environment and environmental policies in former Soviet Union?
Main sources for soil pollution in Eastern Europe?
Vastaa joko a tai b:

What was the role of environmental concern in East European revolutions 1989-> ?
Compare the Baltic Sea and the Black Sea from an environmental perspective?

YMPS4842 Ihminen ja kulttuuriympäristö

12.4.2005

Metsän merkitys keskiajan ihmisille
Mitä suomalaisia kokonaisuuksia maisema- ja luonnonympäristössä on olemassa
Puutarhakaupungin synty 1800-luvun Englannissa

YMPS1018 Valinnaiset kirjallisuuskuulustelut

16.1.2006, Timo Vuorisalo (Wahlström et al.: Ympäristöriskit, 1 ov)

Pohdi riskin käsitettä ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat niiden kokemiseen suurena tai pienenä. Selitä myös mitä Wahlström tarkoittaa megariskeillä.
Epidimiologinen riskinarviointi
Kuinka suurena ympäristöriskinä Wahlström pitää ydinvoiman rauhanomaista käyttöä?

15.8.2005, Timo Vuorisalo (Veden varassa, 1,5 ov)

Itämeren erityispiirteet
Metsätalouden vesistöhaittojen vähentäminen
Tekoaltaat ja niiden ympäristöongelmat

YMPS6016 Ympäristösosiologia 3 op

15.10.2007, Timo Vuorisalo (Haila & Jokinen: Ympäristöpolitiikka)

Yritysten "vihertyminen" ja ympäristöjohtaminen.
Millä tavoin metsäteollisuuden ja kansalaisjärjestöjen käsitykset kestävästä metsäpolitiikasta eroavat toisistaan? Käytä tarvittaessa esimerkkejä.
Mitä uutta oli 1960-luvun "ympäristöherätyksessä"?

YMPS6018 Itämeren ympäristön tila ja tulevaisuus

17.9.2007, Seppo Häkkilä

Itämeren ravinnekuormituksen lähteet ja kehitys
Itämeren kalastus ja kalakannoissa tapahtuneet muutokset
Laivaliikenteen ympäristövaikutukset